image1 image2 image3
logo

DOKUMENTACIJA NASTAVNIKA

OSIM REDOVNOG NASTAVNOG RADA KOJEG PROFESORI I NASTAVNICI OBAVLJAJU U TOKU ŠKOLSKE GODINE, RAD U ŠKOLI OBUHVATA JOŠ MNOGO TOGA ŠTO NE PODRAZUMEVA SAMO NASTAVU.

DAKLE, OSIM DOPUNSKIH I DODATNIH ČASOVA SA UČENICIMA, RODITELJSKIH SASTANAKA I INDIVIDULANIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA, SVAKI NASTAVNIK JE I ČLAN NASTAVNIČKOG I ODELJENJSKIH VEĆA, PREDMETNIH I STRUČNIH AKTIVA, RAZNIH ŠKOLSKIH TIMOVA, I UČESNIK JE U IZRADI RAZNIH ŠKOLSKIH PROJEKATA. SVE OVO PODRAZUMEVA PLANOVE, SASTANKE, ZAPISNIKE, IZVEŠTAJE, ...

OSIM TOGA, SVAKI NASTAVNIK MORA REDOVNO DA PLANIRA SVOJ RAD I DA O SVOM RADU - KAO I O RADU VEĆA, AKTIVA, TIMOVA I O RADU U OKVIRU PROJEKATA - SASTAVLJA PERIODIČNE IZVEŠTAJE.

DAKLE, POGLEDAJMO, ŠTA JE TO ŠTO JEDAN NASTAVNIK TREBA DA IMA OD DOKUMENTACIJE U TOKU JEDNE ŠKOLSKE GODINE ...

 

Read more: DOKUMENTACIJA NASTAVNIKA

DODATNA NASTAVA

Dodatna nastava se u školama organizuje za učenike koji pokazuju darovitost, talenat, posebne sposobnosti ali i sklonosti i  interesovanja za pojedine predmete ili oblasti. Na učiteljima i predmetnim nastavnicima je da prepoznaju talentovane učenike, da prepoznaju darovitost za pojedine oblasti nauke, umetnosti, sporta, jezika ... te da ih na vreme i adekvatno motivišu za uzimanje učešća u dodatnoj nastavi. U našoj školi postoji čitav niz predmeta iz kojih se organizuje dodatna nastava jer ona je tu i radi pripreme za takmičenja koja se organizuju iz raznih oblasti na nivou škole, opštine, okruga ili na republičkom nivou.

U ovoj školskoj godini ponuđeni su sledeći termini dodatne nastave:

Read more: DODATNA NASTAVA

Raspored individualnih kontakata roditelja sa nastavnicima

Prema stručnoj literaturi, u vaspitno obrazovnom radu neophodna je saradnja porodice i škole. To je jedan od uslova za ispoljavanje pozitivnih efekata vaspitno-obrazovnog procesa. Realizacija vaspitno-obrazovnog rada, pored konstantne saradnje, podrazumeva i samu zainteresovanost roditelja za neki od oblika saradnje.

Od toga zavisi i sam ishod saradnje izmedju porodice i škole. Potrebno je da se povećaju i usavrše znanja roditelja o samom procesu razvoja dece, o tome kako deca uče i šta svaki roditelj očekuje od deteta. Naravno, očekivanja nisu ista i svaki roditelj za svoje dete želi najbolje i trudi se da mu to i pruži, a sve to u skladu sa svojim mogućnostima, a i mogućnostima samog deteta.

Zato smo sastavili raspored individualnih kontakata roditelja sa nastavnicima za ovu školsku godinu. U rasporedu je navedeno vreme kada svaki roditelj može da dođe u školu i potraži nastavnika i da se posavetuje sa njime u vezi svih problema ili nedoumica koje postoje a vezane su za predmet ili predmete koji nastavnik predaje.

Read more: Raspored individualnih kontakata roditelja sa nastavnicima

Dopunska nastava

Prošao je septembar i prošla je Dečja nedelja i krenuli smo sa prvim kontrolnim i pismenim zadacima, odgovaranjem i testiranjem, dakle i sa ocenjivanjem. Oktobar je mesec kada će se prvi učenici sresti sa slabim ocenama i vreme je da se upoznamo sa dopunskom nastavom koja se organizuje upravo zbog onih učenika koji su počeli da pokazuju slabiji uspeh.

Dopunska nastava je sredstvo pedagoške intervencije u situacijama ukojima se postupcima redovne nastave ne mogu postići zadovoljavajući rezultati kod pojedinih ili kog jednog dela učenika. Nekada se i zbog dužeg izostajanja kod pojedinih učenika pojave praznine koje se pokazuju u redovnoj nastavi i koje onemogućuju učeniku dalje napredovanje, pa se i tu može intervenisati povremenom dopunskom nastavom. Dakle planiramo je za one učenike koji u redovnoj nastavi teže svladavaju delove propisanog programa, pa im je potrebna dopunska pomoć. 

Cilj joj je nadoknaditi gubitke u znanju ili veštinama, osposobiti učenika za uspešno učenje u sklopu redovne nastave. Dopunska nastava se dakle organizira prema potrebi, a koliko će trajati i koji će učenici biti uključeni varira tokom godine - učenik može biti uključen u dopunsku nastavu jednokratno, kroz duži vremenski period ili povremeno.

Read more: Dopunska nastava

PROMENE U ADOLESCENCIJI I NJIHOV UTICAJ NA ŠKOLSKI USPEH I VLADANJE UČENIKA

PROMENE U ADOLESCENCIJI SU BURNE I EKSPLOZIVNE. DAKLE BRZE SU I POSTOJI POTREBA ZA ČESTIM I  VELIKIM PRILAGOĐAVANJEM I NAVIKAVANJEM NA   PROMENE.

 

VELIKE PROMENE ZNAČE I VELIKU RANJIVOST JER SE TU RADI O PROMENAMA KOJE SE DEŠAVAJU UPOREDO SA VELIKOM POTREBOM I ŽELJOM DA SE BUDE  PRIHVAĆEN, VOLJEN I PRIZNAT. 

 

ZATO JE BITNA PODRŠKA I LJUBAV RODITELJA.

 

 

Read more: PROMENE U ADOLESCENCIJI I NJIHOV UTICAJ NA ŠKOLSKI USPEH I VLADANJE UČENIKA

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica