Записник са 2. седнице Стручног већа наставника разредне наставе

Састанку су присуствовале наставнице: Слађана Радојковић, Катарина Шимак, Јармила Халупа, Гордана Станисављевић, Зузана Светликова, Зузана Петрикова, Ката Павела, Ана Фаркаш Чипкар, Катарина Каркуш,Јармила Дудаш, Весна Петров – психолог, Марина Бабка, Вјера Томан. Оправдано су биле одсутне наставнице Ана Кукучка, Вјерослава Валовец и Оливера Сладечек.

Дневни ред:
1. Усвајање записника са 1. састанка Стручног већа одржаног 7.9.2021.
2.Критеријуми оцењивања у нижим разредима.
3. Прецизирање места дежурства наставника у школи.
4. Разно
Закључак
1. Записник са 1.састанка је једногласно усвојен.
2. У српским одељењима из кључних предмета ( матерњи језик, математика, свет око нас/природа и друштво) постоје стандардизовани тестови са табелом оцењивања. Често учитељице које предају у словачким одељењима преведу те тестове и користе их у оцењивању. Када саме праве тестове, критеријуми оцењивања су следећи:
1 – до 30%
2 – 31% – 40%
3 – 41% – 65%
4 – 66% – 85%
5 – 86% – 100%
За ученике који раде по ИОП-у на основу евалуације исхода критеријуми оцењивања су груписани у три категорије: није савладао, делимично савладао, савладао.
Недовољних оцена нема-за ученике који су на основу евалуације исхода оцењени са: „није савладао“ понављају се исти садржаји активности. Ученици који су на основу евалуације исхода оцењени: „делимично савладао“ уз поновљене садржаје активности уводе се и нови садржаји активности предвиђени Индивидуалним планом и програмом.За ученике који су у потпуности савладали садржаје активности прелази се на нове садржаје.

3. Направљен је распоред дежурстава наставника нижих разреда за периоде: пре часова, током малих одмора и на великом одмору. Локације су следеће: двориште, хол ( код главног улаза) , приземље и спрат. Све учитељице се придржавају овог распореда.
4. Под тачком разно није било питања за дискусију.
Записник саставила:

Руководилац Стручног већа наставника разредне наставе: Зузана Светликова

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.