Седница актива друштвених наука одржана је 03.11.2021.године и имала је само једну тачку дневног реда – критеријуме за оцењивање.
Чланови актива су разматрали критеријуме за оцењивање. Наставници су за свој предмет образложили критеријуме оцењивања.

Историја.
Из историје се ученици оцењују на основу Правилника оцењивања,које је донело Министарство Просвете и на основу Стандарда и Исхода из историје, које је одредило Министарство Просвете и Спорта за целу Србију. У петом разреду у току полугодишта ученик треба да има најмање две оцене а од шестог до осмог најмање четири оцене.Наравно,увек ученик може да има и више оцена.

У оцену из историје улази пре свега знање ученика,које се проверава редовно на сваком часу у виду усменог одговарања и активности ,као и најављеним усменим и писменим проверама,које се најаве најмање недељу дана раније,а и пре,све у договору са ученицима.Такође распоред писмених провера налази се на Сајту школе и у е дневнику.Детаљно се ученици обавештавају о темама провере,стандардима и исходима тих провера,који се од њих очекују и у складу са оценом.
У оцену из историје улази активност на часу: да ли раде,да ли се јављају ,да ли пишу,решавају задатке,анализирају,цртају,читају,коментаришу итд као и да ли редовно обављају домаће задатке.Да би ученицима било забавније они добијају задатке и у виду реферата,презентација,практичних радова и све се то редовно оцењује и евидентира.
Такође у оцену улази и понашање ученика на часу историје ,јер увек и у свему је школа образовно-васпитна установа.
Наставници историје су увек ту да објасне,сугеришу,помогну али и похвале ученике за њихов рад.Свака оцена је јавно објашњена и додељена ученику у складу са правилником оцењивања,стандардима и исходима предмета историје.
Географија. На почетку школске године наставник процењује претходна постигнућа ученика – иницијално процењивање. Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. Недељни фонд часова у 5.разреду је један час и ученици током полугодишта треба да имају најмање две оцене, док у 6.,7. и 8. разреду недељни фонд часова је два часа и ученици треба да имају најмање четири оцене.

Критеријуми за оцењивање
Оцену одличан (5) добија ученик:
1) који је у целини усвојио основна, проширена и продубљена знања, умења и вештине, а према програму предмета; 2) чија су знања, умења и вештине на нивоу разумевања и самосталне примене у сродним и новим околностима, односно који: – уочава битно – лако одваја појединачно, опште и посебно ради уопштавања,
-логички повезује чињенице и појмове,
– самостално закључује на основу датих података, – критички расуђује, – решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења,
– поседује богат речник и лако се садржајно усмено и писмено изражава,
-лако и брзо примењује стечена знања, – испољава креативну активност на већини часова тог предмета,
– показује интересовања и самоиницијативност за проширивање стечених знања и додатно самообразовање;
Оцену врло добар (4) добија ученик:
1) који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине и усвојио више од половине проширених, односно продубљених знања, умења и вештина, а према програму предмета; 2) чија су знања, умења и вештине на нивоу самосталне репродукције, разумевања и примене, односно који: – уочава битно, -лако разуме, закључује и репродукује чињенице, дате дефиниције и законитости,
– критички анализује постојеће чињенице и формулише правила,
– лако се усмено и писмено изражава, – испољава активност на већини часова у идејама, решењима на нов начин, -самостално и уз помоћ наставника практично примењује знања, умења и вештине у истим и сличним ситуацијама, – испољава интересовања и упорност у савлађивању предвићених садржаја програма;
Оцену добар (3) добија ученик:
1) који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине и половину проширених знања, умења и вештина, а према програму предмета; 2) чија су знања, умења и вештине на нивоу самосталне репродукције и разумевања уз помоћ наставника, односно на нивоу могућности ученика да:
– схвати значење научених садржаја, објашњења и да их повезује,
-уочава битно, а у ситуацијама анализа и закључивања захтева посебно залагање наставника и додатну помоћ,-има тешкоћа у брзом и течном усменом и писменом изражавању;
Оцену довољан (2) добија ученик:
1) који је усвојио основна знања, умења и вештине, а према програму предмета;
2) чија су знања, умења и вештине на нивоу репродукције уз наставникову помоћ, односно који: – испољава тешкоће у анализи чињеница, података, њиховом уопштавњу и закључивању, – има склоност ка пасивном запамћивању и механичком репродуковању,
– има тешкоћа у усменом и писменом изражавању,
– испољава несналажење у новим ситуацијама;
Оцену недовољан (1) добија ученик који није усвојио основна знања, умења и вештине из програма предмета.
Верска настава. У сваком разреду у току школске године, ученик треба да има најмање четири оцене, једна за сваки класификациони период.
У оцену из верске наставе улази знање ученика које се бележи редовно на сваком часу у виду комуникације ученика и наставника и активности као што су рад на часу, попуњавање радне свеске, певање, читање и проналажење стихова из Светог писма.
Ако је ученик комуникативан, извршава све задатке и лепо се понаша на часу он је оцењен са: истиче се
Ако је ученик комуникативан, извршава све задатке али се некад понаша како не доликује ученику, он је оцењен са : добар
Ако је ученик слабо комуникативан, има потешкоћа у изради задатака и са проналажењем стихова из Библије, он је оцењен са: задовољава
У оцену из верске наставе улази и оцена из практичног дела где се оцењују ручни радови ученика на задате црквене празнике.

Критеријум оцењивања – Грађанско васпитање

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу.
У току школске године ученици су оцењени описно 4 пута (2х у току сваког полугодишта)

Описно оцењивање ученика:

Описна оцена истиче се:
-вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове
-уважава националне вредности
-изрази исту поруку писаном, вербалном и визуелном комуникацијом
-критички просуђује
-самостално представља пројектну идеју, поступак израде и решење
-активно учествује у раду у пару или у групама
-пружа помоћ другим ученицима
-процењује остварен резултат и развија предлог унапређења
-користи различите изворе информација
-примењује принцип сарадње и међусобног подстицања

Описна оцена добар:
-вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове
-уважава националне вредности
-изрази исту поруку писаном, вербалном и визуелном комуникацијом
-критички просуђује
-самостално представља пројектну идеју, поступак израде и решење
-активно учествује у раду у пару или у групама
-пружа помоћ другим ученицима
-процењује остварен резултат и развија предлог унапређења
-користи различите изворе информација
-примењује принцип сарадње и међусобног подстицања

Описна оцена задовољава:
-вреднује поступке ликова
-уважава националне вредности
-изрази поруку вербалном комуникацијом
-уз помоћ вршњака представља идеју
-делимично учествује у раду у пару или у групама
-користи основне изворе информација

Описна оцена незадовољава:
-не разликује поступке ликова
– не просуђује
-није активан у раду у пару или у групама

РУКОВОДИОЦИ И ЧЛАНОВИ: Елена Омаста – наставник географије Зорица Тимотијевић – наставник географије Зузана Путник – наставник грађанског васпитања
Зузана Куталек – наставник историје Желмира Светлик – наставник историје Мирослав Јурица – наставник историје Ана Срдић – вероучитељ

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.