У ОШ “Млада поколења“ постигнућа ученика у оквиру Актива природних наука се вреднују:

• сумативно- кроз писмене и усмене провере и
• формативно- праћењем активности ученика на сваком часу.

Постигнућа ученика се вреднују и кроз:
• излагање и представљање (практични радови, учешће на такмичењима и смотрама и др.);
• продукте рада (модели, макете, постери, цртежи, домаћи задаци, презентације и др.);
• учешће и ангажовање у различитим облицима групног рада и на пројектима.

То подразумева да ученик за оцену:
• Одличан (5):
1) примењује знања у сложеним и непознатим ситуацијама; самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине и информације;
2) формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке;
3) решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и
примењене поступке;
4) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију
и начин презентације различитим контекстима;
5) самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану
процедуру, захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и
прилагођава извођење, начин рада и средства новим ситуацијама;
6) доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и
задатака; уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији
њихових задатака, посебно у ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је на
заједнички циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у
задатом временском оквиру;
7) континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу
учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их.
• Врло добар (4)
1) логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и информације;
2) повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота;
3) пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума истовремено;
4) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију
задатим контекстима;
5) самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури,
бира прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања
здравља и околине;
6) планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке
имајући на уму планиране заједничке продукте групног рада;
7) континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава
препоруке за напредовање и углавном их реализује.
• добар (3):
1) разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих;
2) разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом
критеријуму;
3) бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских
ситуација у познатом контексту;
4) уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин
(усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.),
5) самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури,
користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и
околине;
6) извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и
планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја;
7) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за
напредовање реализује уз стално праћење.
• довољан (2):
1) познаје и разуме кључне појмове и информације;
2) усвојио је одговарајућу терминологију;
3) закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером;
4) уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног
захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, практично и др.),
5) уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој
процедури, користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања
здравља и околине;
6) извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова
групе; уважава чланове тима и различитост идеја;
7) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за
напредовање реализује уз стално праћење.

При писменим проверама то подразумева следећу бодовну скалу:
39% ≤ 1
40% ≤ 2 ≤ 49%
50% ≤ 3 ≤ 65%
66% ≤ 4 ≤ 80%
81% ≤ 5 ≤ 100%

У настави Хемије бодовна скала је:
29% ≤ 1
30% ≤ 2 ≤ 49%
50% ≤ 3 ≤ 65%
66% ≤ 4 ≤ 80%
81% ≤ 5 ≤ 100%
Бодовна скала се може минимално кориговати у случају да просечан број поена ученика
остварених на писменој провери изађе ван оквира оцене добар (3).

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ИЗ ФИЗИКЕ

Из физике се ученици оцењују на основу Правилника оцењивања, које је донело Министарство Просвете.
У сваком разреду у току школске године, ученик треба да има најмање осам оцена.
У оцену из физике улази знање ученика, које се проверава редовно на сваком часу у виду усменог одговарања и активности ,као и најављеним усменим и писменим проверама, које се најаве најмање недељу дана раније и та најава се пише у план и распоред за писмене провере у електронски дневник. Такође распоред писмених провера налази се на Сајту школе. Детаљно се ученици обавештавају о темама провере, а у складу са оценом.

У оцену из физике улази и оцена из практичног дела предмета физике где се оцењују лабораторијске вежбе које ученик ради самостално на часу и бележи у свеску-збирку задатака. У оцену из физике улази и активност на часу: да ли раде, да ли се јављају, да ли пишу, решавају задатке, анализирају, цртају, читају, коментаришу итд као и да ли редовно обављају домаће задатке. Повремено ученици добијају задатке у виду презентација, практичних радова и све се то редовно оцењује и евидентира.
Оцењивање писменог рада:
0-20% оцена 1
21-40% оцена 2
41-60% оцена 3
61-80% оцена 4
81-100% оцена 5

Наставници физике: Ана Срдић и Ненад Грозданић

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.