Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу.
Ученици се оцењују практично- ликовни радови и усмено једном у току полугодишта ( усмена провера постигнућа ученика) за усвојена знања из области ликовне културе (основни појмови).
Практичан рад представља ликовни рад ученика у различитим техникама визуелних уметности.
Рад подразумева припрему за час, комплетан прибор, ангажовање, дискусију,критичко мишљење, идеју, кретивност, скицирање и практичан рад ( цртање, сликање, вајање…).

На једном практичном раду се реализује један или више ликовних задатака предвиђених планом и програмом.
Сваки ликовни рад оцењује се једном оценом у коју улази:
1) оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда; да ли је урађен предвиђени задатак
2) заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу)
3) маштовитост и оригиналност

Критеријуми оцењивања су дефинисани у односу на врсту, обим и ниво умећа, вештина и усвојених знања прописаних наставним планом и програмом за предмет и разред, Општим стандардима постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.
Таленат се не оцењује посебно, полази се од ученикових способности и индивидуално се приступа сваком ученику.
На сваком часу наставница води евиденцију о сваком ученику да ли има потребан прибор, његовом ангажовању и постигнућима.
Оцена за доношење прибора односно не доношење добија се у току сваког полугодишта.
Ученици се награђују одличном оценом за учешће на такмичењима.
Ликовни рад се оцењује бројчаном оценом од 1 до 5.
Оцена одличан 5 – рад је комплетно завршен, предвиђени задатак ( оствареност стандарда, маштовитост, оригиналност, труд…) је урађен од 81%- 100%
Оцена врло добар 4- рад је комлетно завршен, предвиђени задатак је урађен од 61%-80%
Оцена добар 3- предвиђени задатак је урађен од 41%-60%
Оцена довољан 2- предвиђени задатак је урађен од 21%-40%
Оцена недовољан 1- ученик нема рад или је само урађена скица оловком од 0%- 20%
Усмена провера постигнућа ученика, једном у току полугодишта:
81%- 100% усвојеног знања – одличан (5)
61%- 80% усвојеног знања – врло добар (4)
41% -60% усвојеног знања – добар (3)
21%-40% усвојеног знања – довољан (2)
0 % – 20% усвојеног знања – недовољан (1)
Сваку оцену је могуће поправити, приликом оцењивања ученици добијају објашњење зашто су оцењени одређеном оценом и сугестију како оцену могу поправити.
Критеријуми оцењивања објашњени су и јасни ученицима.
Иницијални тест- обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, која су од значаја за предмет. Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.
Предметни наставник: Сања Бојковић, проф.

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.