ИЗМЕЊЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:

1. НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ СА ДВЕ ПАРАЛЕЛНЕ ГРУПЕ ТОКОМ ДАНА (ГРУПА А И ГРУПА Б) – СВА ОДЕЉЕЊА ПРВОГ ЦИКЛУСА _ОСИМ
ОДЕЉЕЊА КОЈА СЕ НЕ ДЕЛE НА ГРУПЕ ЈЕР БРОЈ УЧЕНИКА НИЈЕ ВЕЋИ ОД 15.

– НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО У ШКОЛИ УЗ НЕПОСРЕДАН ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД
– ОДЕЉЕЊА СА БРОЈЕМ УЧЕНИКА ВЕЋИМ ОД 15 СЕ ДЕЛЕ НА ДВЕ ГРУПЕ (ДАКЛЕ САМО ОДЕЉЕЊА II-3, IV-2 И IV-3 СЕ НЕЋЕ ДЕЛИТИ)
– СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ИМА СВОЈУ УЧИОНИЦУ
– НАСТАВА ПОЧИЊЕ У 7:30 ЗА ЈЕДНУ ГРУПУ А У 10:30 ЗА ДРУГУ ГРУПУ. ЗА ТЕРМИН ПОЛАСКА У ШКОЛУ ГРУПЕ ЋЕ СЕ СМЕЊИВАТИ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.
– ИЗМЕЂУ СМЕНА ЈЕ ПАУЗА ОД 20 МИНУТА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ УЧИОНИЦА, А У ОКВИРУ ЈЕДНЕ СМЕНЕ (ПОСЛЕ ДРУГОГ ЧАСА) ПАУЗА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА УЧИОНИЦА.
– ДНЕВНО УЧЕНИЦИ ИМАЈУ 4 ЧАСА, ОСТАЛИ ПРЕДВИЂЕНИ НАСТАВНИ ЧАСОВИ ОДРЖАЋЕ СЕ ОНЛИНЕ ИЛИ НА ДАЉИНУ. НАСТАВНИЦИ РАДЕ ПО РЕДУКОВАНОМ ПРОГРАМУ КОЈИ ЈЕ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗУОВ-А.
– ЧАСОВИ ТРАЈУ ПО 30 МИНУТА
– ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ НАСТАВА ИЗ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ОДРАДИ КРОЗ БЛОК-НАСТАВУ
– УЧЕНИЦИ ЋЕ ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ БИТИ ДУЖНИ ДА НОСЕ МАСКУ У СВИМ ПРИЛИКАМА ОСИМ КАДА СЕДЕ НА СВОМ МЕСТУ И ПРАТЕ НАСТАВУ
– ШКОЛА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДЕЗИФЕКЦИОНА СРЕДСТВА А УЧЕНИЦИ ЋЕ ОД КУЋЕ НОСИТИ КРПИЦЕ КОЈИМА ЋЕ БРИСАТИ СВОЈУ КЛУПУ А НАСТАВНИЦИ СВОЈУ КАТЕДРУ НАКОН ЗАВРШЕНОГ ПОСЛЕДЊЕГ ЧАСА У СМЕНИ.
– НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА ЋЕ УРАДИТИ АКТИВ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
– НАСТАВИЦИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (ОВО ВАЖИ И ЗА СТР. САРАДНИКЕ)
– НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА САСТАВЉАЈУ КРАЋЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ А РАДИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

ОСТАЛО
– У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 16 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ…
– СВИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЋЕ БИТИ ДРЖАНИ КРОЗ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ ДОК ЋЕ ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ БИТИ ДРЖАНИ У КОМБИНОВАНОМ ОБЛИКУ, ПОНЕКАД НА ДАЉИНУ А ПОНЕКАД КРОЗ НЕПОСРЕДНИ РАД У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА.
– У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЖИНА ВЕЋ ЋЕ ДЕЦИ БИТИ ПРЕПОРУЧЕНО ДА ЈЕ НОСЕ ОД КУЋЕ И ДА УЖИНАЈУ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА.
– У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА.
– ВЕЛИКИ ОДМОР ЋЕ БИТИ ПОСЛЕ 2. ЧАСА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА А РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА, КАО И РАДИ БОРАВКА УЧЕНИКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ
– У ШКОЛИ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО ПОЈАЧАНО ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ТО ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ.
– ШКОЛА НЕЋЕ ПРАВИТИ ГРУПЕ САСТАВЉЕНЕ ОД УЧЕНИКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОДЕЉЕЊА
– У ШКОЛИ ЋЕ ПОСТОЈАТИ СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НАМЕЊЕНА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ СИМПТОМЕ БОЛЕСТИ И У ЊОЈ ЋЕ УЧЕНИЦИ БОРАВИТИ ДОК ПО ЊИХ НЕ ДОЂУ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ
– ОСИМ НЕПОСРЕДНОГ НАСТАВНОГ РАДА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ РАДИТИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ ЗА ОНЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ
– СВИ УЧЕНИЦИ А НАРОЧИТО УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ЋЕ ИМАТИ И ТВ НАСТАВУ, КАО И ВЕБ ПОРТАЛ vzdelavanie.nrsnm.com
– РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА СВАКО ЈУТРО ПРОВЕРАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СВОГ ДЕТЕТА И ДА НЕ ШАЉУ ДЕТЕ У ШКОЛУ АКО ЈЕ БОЛЕСНО И О ТОМЕ ОБАВЕШТАВАЈУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНУ.
– ЗАДУЖЕНА ОСОБА ИЗ ШКОЛЕ ЋЕ ПРОВЕРАВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ УЧЕНИКА.

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу:

НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ ПУТЕМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ БР. 610-00-01358/2020-07 ОД 27.11.2020, УЗ КОРИШЋЕЊЕ ПЛАТФОРМЕ G Suite for Education | Google for Education ТО ЈЕСТ Google Classroom И Google Forms, КАО И ПУТЕМ ТВ НАСТАВЕ ТО ЈЕСТ НАСТАВНИХ ЧАСОВА ЕМИТОВАНИХ ПРЕКО ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА СРБИЈЕ И ВЕБ СТРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ vzdelavanie.nrsnm.com.

– НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО УЗ О-В РАД НА ДАЉИНУ
– СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СВАКИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИМА СВОЈУ УЧИОНИЦУ НА ПЛАТФОРМИ G Suite for Education | Google for Education ТО ЈЕСТ Google Classroom И Google Forms.
– НАСТАВА НА ДАЉИНУ ОДРЖАВА СЕ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ ПО РАСПОРЕДУ ЧАСОВА КОЈИ ЈЕ РАНИЈЕ УСТАНОВЉЕН А У СКЛАДУ СА ОПЕРАТИВНИМ ПЛАНОВИМА НАСТАВНИКА.
– НАСТАВНИ ЧАСОВИ НА ДАЉИНУ ТРАЈУ ДО 45 МИНУТА
– ЕВИДЕНЦИЈА О-В РАДА СЕ УНОСИ У ЕСДНЕВНИК ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ ЧАСОВА А У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ СА НАПОМЕНОМ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ОБЛИКУ КОМУНИКАЦИЈЕ
– ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА УЧЕНИКА СЕ ВОДИ ТО ЈЕСТ ЕВИДЕНТИРАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ ОНЛИНЕ НАСТАВИ.

– НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ И ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ И ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ПЛАТГОРМЕ G Suite for Education | Google for Education ТО ЈЕСТ Google Classroom И Google Forms, КАО И ПУТЕМ ТВ НАСТАВЕ ТО ЈЕСТ НАСТАВНИХ ЧАСОВА ЕМИТОВАНИХ ПРЕКО ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА СРБИЈЕ И ВЕБ СТРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ vzdelavanie.nrsnm.com.
– НАСТАВНИЦИ ВОДЕ РАЧУНА О ОБИМУ И СЛОЖЕНОСТИ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА И ЗАХТЕВА ПРЕМА УЧЕНИКУ ПОШТУЈУЋИ ВРЕМЕНСКУ ДИНАМИКУ ПРЕДВИЂЕНУ РАСПОРЕДОМ ЧАСОВА.
– НАСТАВНИЦИ САСТАВЉАЈУ НЕДЕЉНЕ ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ РАДА КОЈЕ ШКОЛА ПРИКУПЉА И ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОЈ ШКОЛСКОЈ УПРАВИ
– НАСТАВНИЦИ САСТАВЉАЈУ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ А РАДИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПЛАНА РАДА. СВЕ ИЗВЕШТАЈЕ ШКОЛА ПРИКУПЉА И ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОЈ ШКОЛСКОЈ УПРАВИ
– ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СЕ ОРГАНИЗУЈУ НА ДАЉИНУ ПУТЕМ ПЛАТФОРМЕ G Suite for Education | Google for Education ТО ЈЕСТ Google Classroom И Google Forms, ПРОВЕРЕ СЕ ОБАВЉАЈУ РАДНИМ ДАНИМА У ПЕРИОДУ ОД 13:30 ДО 19:30. ПРОВЕРА КРАЋА ОД 15 СЕ НЕ МОРА НАЈАВЉИВАТИ А ПРОВЕРА ДУЖА ОД 15 МИНУТА СЕ НАЈАВЉУЈЕ ШКОЛСКИМ РАСПОРЕДОМ ПИСАНИХ ПРОВЕРА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ШКОЛСКОМ ВЕБ САЈТУ.
– НАСТАВНИЦИ ПРАТЕ И ВРЕДНУЈУ РАЗВОЈ НАПРЕДОВАЊЕ И АНГАЖОВАЊЕ УЧЕНИКА У ТОКУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
– СА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИНДИВИДУАЛИЗОВАН ПРИСТУП У РАДУ ОДНОСНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ У ОКВИРУ ИОП-А (ИОП-1, ИОП-2 И ИОП-3)
– ИЗВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧНЕ ОЦЕНЕ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА СЕ ВРШИ НА ОСНОВУ ОЦЕНА КОЈЕ СУ УЧЕНИЦИ ДОБИЛИ У ТОКУ НЕПОСРЕДНОГ О-В РАДА И НА ОСНОВУ ПОДАТАКА О НАПРЕДОВАЊУ У ПЕРИОДУ ДО ЗАВРШЕТКА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА.
– УЧЕНИЦИ СУ УПУЋЕНИ И НА ПРАЋЕЊЕ ЕМИТОВАНИХ ПРЕКО ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА СРБИЈЕ И ВЕБ СТРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ vzdelavanie.nrsnm.com.

ОСТАЛО
– У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 15 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ…
– У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЖИНА
– У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА.
– ВЕЛИКИ ОДМОР ЋЕ БИТИ ПОСЛЕ 2. ЧАСА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА А РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА, КАО И РАДИ БОРАВКА УЧЕНИКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ
– У ШКОЛИ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО ПОЈАЧАНО ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ТО ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ.
– У ШКОЛИ ЋЕ ПОСТОЈАТИ СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НАМЕЊЕНА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ СИМПТОМЕ БОЛЕСТИ И У ЊОЈ ЋЕ УЧЕНИЦИ БОРАВИТИ ДОК ПО ЊИХ НЕ ДОЂУ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ. НА ДАН 1.12.2020. ИМАМО 13 ТАКВИХ УЧЕНИКА.
– НАСТАВНИЦИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ ЋЕ РАДИТИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ ЗА ОНЕ УЧЕНИКЕ ЧИЈИ РОДИТЕЉИ СУ СЕ ИЗЈАСНИЛИ ДА ЊИХОВА ДЕЦА НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ. У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ СВИ НАСТАВНИЦИ РАДЕ ДИГИТАЛНЕ ПРИПРЕМЕ.
– РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА СВАКО ЈУТРО ПРОВЕРАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СВОГ ДЕТЕТА И ДА НЕ ШАЉУ ДЕТЕ У ШКОЛУ АКО ЈЕ БОЛЕСНО
– ЗАДУЖЕНА ОСОБА ИЗ ШКОЛЕ ЋЕ ПРОВЕРАВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ УЧЕНИКА.

3. Назив платформе која ће се користити као подршка ученицима у учењу:
НАСТАВА НА ДАЉИНУ СЕ ОДВИЈА ПУТЕМ ПЛАТФОРМЕ G Suite for Education | Google for Education ТО ЈЕСТ Google Classroom И Google Forms. УЧЕНИЦИМА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И НАСТАВНИ ЧАСОВИ НА КАНАЛУ РТС А ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПОСТОЈИ И ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАКА ГДЕ УЧЕНИЦИ МОГУ ПРАТИТИ СНИМЉЊЕНЕ НАСТАВНЕ ЧАСОВЕ И СА КОЈЕ СЕ МОГУ СКИДАТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОНЛИНЕ НАСТАВУ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ: vzdelavanie.nrsnm.com

СВИ НАСТАВНИЦИ ЗА СВАКОДНЕВНУ КОМУНИКАЦИЈУ СА УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА КОРИСТЕ ТЕЛЕФОН, ВАЈБЕР И ДРУГЕ ВИДОВЕ КОМУНИКАЦИЈЕ КОЈИ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ.

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом:

МЛАЂИ РАЗРЕДИ:
МЛАЂИ ИДУ УВЕК ПРЕПОДНЕ, ЊИХОВА СМЕНА ЈЕ ОД 7:30 ДО 13:00

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
О-В РАД ТЈ. НАСТАВА ЈЕ НА ДАЉИНУ

http://raspored.rs/pub/?pid=6ncg

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАЗВОЈА, НАПРЕДОВАЊА, АНГАЖОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ОБАВЉАЋЕ СЕ У ТОКУ НЕПОСРЕДНОГ О-В РАДА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС И ПУТЕМ О-В РАДА НА ДАЉИНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС А У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:
У ШКОЛИ РАДЕ И ДВА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
КАО И ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА. УЗ САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА И ПУТЕМ ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ТО У ИНТЕРЕСУ УЧЕНИКА ДВА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ РАДИЋЕ УЗ НЕПСРЕДАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ДОК СУ СЕ У ОДЕЉЕЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА РОДИТЕЉИ ОВЕ ДЕЦЕ ИЗЈАСНИЛИ ДА НАСТАВА БУДЕ ОНЛИНЕ.

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):
ПОРТАЛ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАКА ЗА СКИДАЊЕ ОБРАЗОВНИХ
МАТЕРИЈАЛА НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ: vzdelavanie.nrsnm.com

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу:

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи
Први 2 ИДЕ ОНЛИНЕ
Други 4 ИДУ ОНЛИНЕ
Трећи 2 ИДУ ОНЛИНЕ
Четврти 5 ИДУ ОНЛИНЕ
Пети СВИ ОНЛИНЕ
Шести СВИ ОНЛИНЕ
Седми СВИ ОНЛИНЕ
Осми СВИ ОНЛИНЕ

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:
У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 15 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ… У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ИСХРАНА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА.

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 2
Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 30

9.2. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 35

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОБАВЉАЋЕ НА
НЕДЕЉНОМ НИВОУ СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ И
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ.
– НЕПОСРЕДНИМ УВИДОМ У НАСТАВНИ РАД ЗА НАСТАВНИКЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ А ЗА О-В РАД НА ДАЉИНУ УВИДОМ И ПРАЋЕЊЕМ РАДА НА ИЗАБРАНОЈ ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕЊЕ (ПУТЕМ ПОЗИВА И УЧИОНИЦУ).
– ПРАЋЕЊЕМ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАСТАВНИКА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОВОГ ПЛАНА СЕ СВАКИХ 7 ДАНА ШАЉЕ У
ШКОЛСКУ УПРАВУ

ИЗМЕЊЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ДАНА 2.12.2020. И НА ОНЛАЈН СЕДНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ДАНА 3.12.2020.