До 01. јула 2020. године је био на снази Закон о јавним набавкама, објављен у службеним гласницима РС под бројевима: 124/2012, 14/2015 и 68/2015, који је налагао да се свака јавна набавка објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца јавне набавке (што је ова школа поштовала).

01. јула 2020. године је ступио на снагу нови Закон о јавним набавкама, који је објављен у службеном гласнику РС број 91/2019, и који налаже да се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца објављују јавне набавке на које се закон примењује.

 

У складу са тим и ова школа ће објављивати огласе о јавним набавкама на које се закон примењује (када буде имала такве јавне набавке) како на Порталу јавних набавци, тако и на интернет страници школе.

Уједно вас обавештавамо да су чланом 27. истог закона утврђени прагови до којих се овај закон не примењује, а то су јавне набавке у току године:
– добара и услуга које не прелазе 1.000.000,00 РСД;
– радова који не прелазе 3.000.000,00 РСД.
За ове тзв. „мале набавке“ школа ће пружати информације у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021).