Записниk са шесте седнице актива природних наука одржана 06.04.2020

Седница актива одржана је због ванредних околности телефонским путем .Разговарали су међусобно сви чланови актива

Дневни ред

Избор уџбеника из физике,хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

Закључак

Из предмета физика у 6. 1 и 2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:Клет д.о.о.
Назив уџбеника:Физика 6 (уџбеник и збирка)
Аутори: Марина Радојевић
Решење број: 128-61-819/2019-01 од дана 14.01.2020.
Образложење: по новом наставном програму преведен на словачки језик .
Из предмета физика у шестом три разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Клет
Назив уџбеника: Уџбеник за 6 . збирка задатака са лабораториским вежбама за 6 . разред основне школе.
Аутори:Маријана Радојевић
Решење број 3231/2019 од дана 08.05.2019.
Образложење: Уџбеник је урађен тако да је разумљив, једноставан за употребу.
Из предмета биологија у 6 3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе;
Аутори: Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски
Решење број: 650-02-00109/2019-07 од дана 21.5.2019
Образложење: Јасан, прегледан, задаци различитих нивоа знања
Из предмета биологија у 6 1 и 2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ Логос
Назив уџбеника: Биологија, за шести разред основне школе
Аутори: Гордана Субаков- Симић, Марина Дрндарски
Решење број: 128-61-790/2019-01, од 20.11.2019.
Образложење: по новом наставном програму преведен на словачки језик
Из предмета физика у 7 1 и 2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач:;Завод за уџбенике
Назив уџбеника: Fyzika (Физика)
Аутори:Јован Шетрајчић, Дарко Капор
Решење број:650-02-00208/2009-06 од дана 3.7.2009
Назив уџбеника:_ Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама)
Аутори:Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић
Решење број: 650-02-00183/2009-06, од дана _3.7.2009.
Образложење: једини понуђени уџбеници на словачком језику
Из предмета физика у седмом три разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Клет
Назив уџбеника: Уџбеник за 7 . збирка задатака са лабораториским вежбама за 7 . разред основне школе.
Аутори:Маријана Радојевић
Решење број 1857/2019 од дана 28.01.2020.
Образложење: Уџбеник је урађен тако да је разумљив, једноставамн за употребу.
Из предмета хемија у 7 1 и 2 одељењу користиће с е следећи уџбеници:
Издавач:ЈП “Завод за уџбенике“
Назив уџбеника: Chémia (Хемија), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори: др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија
Решење број 650-02-00202/2009-06, од 3.7.2009.
Назив уџбеника: Zbierka úloh z chémiе a laboratórne cvičenia (Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама),
Аутори: др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић
Решење број: 650-02-00185/2009-06, од 6.7.2009
Образложење: једини понуђени уџбеник на словачком језику
Из предмета хемија у 7 3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЕДУКА
Назив уџбеника: Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе
Назив уџбеника:Хемија 7, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе;уџбенички комплет
Аутори: Даница Павловић,Данијела Малинар
Решење број: 650-02-00523/2019-07 од 12.2.2020
Образложење:Јасан, прегледан, електронски уџбеник спојен са добром платформаом за учење
Из предмета биологија у 7 3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: БИГЗ школство
Назив уџбеника: Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе
Аутори: Дејан Бошковић
Решење број: 650-02-00514/2019-07 од 5.2.2020
Образложење:јасан, разумљив, из једог дела
Из предмета биологија у 7 1 и 2 разреду ће се користити следећи уџбеник:
Издавач: “Завод за уџбенике“
Назив уџбеника: Biológia (Биологија), за седми разред основне школе,
Аутори :др Бригита Петров, др Смиљкa Стевановић-Пиштелић, мр Кaтицa Пaуновић:
Решење број: од д 650-02-00194/2009-06, од 7.7.2009
Образложење: : једини понуђени уџбеник на словачком језику