Чланови тима:
Ањичка Биреш, директор

Вјера Ушјак, психолог

Јанко Такач, педагог

Ана Чипкар Фаркаш, проф. разр. наставе.

Ненад Грозданић, проф, физике

Властислава Кирић, проф. српског језика

Зузана Путник, проф. грађанског васпитања

Павел Урбан, проф. физичког васпитања

Јармила Шипицки, секретар

Иванка Мравик наст. разредне наставе

Мирослав Томаш проф. физичког васпитања

Наташа Шпрингељ, представник родитеља

Данијел Сретеновић, представник ученика

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Полазне основе:
Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.ГласникРС“, бр.88/2017,27/2018-др.Закони и 10/2019.)
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(,, Сл.Гласник РС“, бр.46/2019).
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности(,, Сл.Гласник РС‘, бр.65/2018).
Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања( ,,Сл.Гласник РС“, бр.22/2016).
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Сл.Гласник РС“,бр.68/2018).
Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама Уницефов програм Школа без насиља
Статут;
Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце и ученика:
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика/ запослених;
Правилник о понашању у школи;

Циљеви и задаци:
– Превентивне активности – радионице и осмишљавање акција против насиља и дискриминације
– Оснаживање Вршњачког тима у самосталном функционисању
– Помоћ наставницима у процесу сузбијања насиља и дискриминације
– Превенција насиља и упознавање ученика и родитеља са процедуром поступања у случајевима насиља
– Подршка ученицима који трпе насиље
– Конструктивно реаговање у случајевима конфликата и насиља.

Септембар
Упознавање одељења и одељењских старешина са нивоима реаговања и различитим облицима насиља, улогама и одговорностима и корацима поступања у ситуацији насиља
Формирање Ученичког парламента и Вршњачког тима
Доношење одељенских правила као основног предуслова превенције насиља и примена реституције Одељенске старешине и Тим за заштиту деце од насиља
Анализа пристиглих пријава и поступање у складу са протоколом о поступању у случајевима насиља или сумње на насиље Дежурни наставници и школски полицајац,
Подстицање сарадње са установама од значаја за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Тим за заштиту деце од насиља, стручна служба и правник школе
Предавање на тему „Вештине комуникације“- вербална, невербална комуникација, вршњачка комуникација, партнерска комуникација, активно слушање.
Предавање на тему „Емпатија“ Стручна служба- Педагог и психолог
Предавања и радионице на тему алкохолизам, наркоманија, трговина људима, малолетничка делинквенција, дигитално насиље („У туђим ципелама“, „Кораци“, „Насиље у вези“, „Болести зависности“ и друге) Представници МУП-а Ковачице,
Праћење, подстицање и учешће у обележавању дана од значаја за превенцију насиља и промоцију права деце/ученика
Мотивисање ученика за активно укључивање у рад секција Руководиоци секција
Стручно усавршавање чланова Тима кроз учешће у семинарима и праћење савремене литературе Чланови тима
Доследно дежурство физичко-техничког обезбеђења Обезбеђење Школе
Праћење и подстицање доследног дежурства наставника у Школи Чланови тима за заштиту деце од насиља
Проверавање адекватности осветљења у згради и дворишту Домар
Стално обилажење установе Школски полицајац

Јун
Евалуација реализованих активности током школске 2020/ 2021. године
Израда извештаја о раду Тима за школску 2020/2021. годину. Тим за заштиту деце од насиља

Август
Планирање активности у оквиру Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину. Тим за заштиту деце од насиља

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НЗЗ

1.Превентивне активности

2. Мере интервенције: Улоге и одговорности

Ученици:
– уочавају случајеве насилног понашања;
– траже помоћ одраслих;
– пријавњују одељењском старешини;
– за теже случајеве консултују члановеТима;
– учествују у мерама заштите.

Дежурни наставник:
– дежура у складу са распоредом;
– уочава и пријављује случај;
– покреће процес заштите ученика;
– обавештава одељенског старешину;
– евидентира случај;
– сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља.

Одељењски старешина:
– уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
– учествује у процесу заштите ученика;
– разговара са учесницима насиља;
– информише родитеље и сарађује са њима;
– по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља;
– прати ефекте предузетих мера;
– евидентира случај и води документацију;
– по потреби, комуницира са релевантним установама.

Тим, психолог, педагог:
– уочава случајеве насилног понашања;
– покреће процес заштите ученика, реагује одмах;
– обавештава одељенског старешину и сарађује са њим;
– по потреби, разговара са родитељима;
– пружа помоћ и подршку ученицима; наставницима;
– разматра случај и осмишљава мере заштите;
– обавља консултације, предлаже мере, прати ефекте предузетих мера;
– по потреби, сарађује са другим установама;
– евидентира случај.

Помоћно-техничко особље:
– дежура по распореду;
– прекида насиље;
– уочава и пријављује случајеве насилног понашања.

Користећи сазнања са семинара о насиљу, које су наставници стекли у оквиру пројекта „Моја школа-школа без насиља“, у школи ће се спроводити: пројектне активности и превентивне активности, које имају за циљ сузбијање насиља. Радиће се на превенцији насиља, на ненасилном решавању сукоба и смањењу конфликата међу ученицима. Посебно ће се обрадити и теме Трговине децом и дигитално насиље: обележавање Светског дана трговине децом, пројекција филма о трговини на ЧОС-у,презентације на родитељским састанцима.
Појачан видео надзор и присуство школског полицајца допринеће смањењу других облика недоличног понашања (крађа, ношења непотребних предмета који могу нанети повреде).
У оквиру наставних предмета, који обрађују теме из ове области, посветиће се више пажње овој проблематици. Такође ће се ангажовати и стручњаци из ове области, да би путем предавања и радионица едукативно деловали на ученике. Поједине теме из ове области реализују и припадници СУП-а са ученицима 4. и 6. разреда.