Чланови тима:
Вјера Ушјак, психолог школе
Ката Павела, проф. разредне наставе
Нада Гогош, дефектолог
Катарина Каркушова, проф. разредне наставе
Дарина Дошa Стано, дефектолог
Катарина Шимак, проф. разредне наставе
Ана Бабкова – апсолвент дефектолог
Татјана Чех, медицинска сестра – васпитач
Зузана Светликова, проф. разредне наставе
Моника Ђокић, представник родитеља

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

За ученике са сметњама у психичком и физичком развоју наставници спроводе индивидуални приступ са диференцираним и редукованим захтевима у погледу наставних метода, начина и приступа рада, наставних садржаја или организације наставе.

Код ученика, где индивидуализација није дала жељене резултате, реализује се ИОП-1 и то уз сагласност родитеља. Код појединих ученика, који имају изразите тешкоће у савладавању наставних садржаја, реализује се ИОП-2, и то на основу Мишљења ИРК.

Поступак спровођења инклузије: Одељењски старешина, или предметни наставник указује на проблем и обраћа се Тиму за инклузију. У сарадњи са одељењским старешином и родитељима израђује се план рада за одређеног ученика, или се подноси захтев ИРК. На основу Мишљења ИРК, праве се ИОП-и из појединих предмета за период од три или више месеци и подносе се извештаји о реализацији. Рад са учеником траје док за њим има потребе. Рад може да се изводи самостално са ученицима у редовним одељењима или у сарадњи са одговорајућим стручњацима за поједине врсте сметње а пре свега са дефектолозима школе.

На нивоу школе је оформњен Тим за инклузију, који је донео свој План рада.

а)План рада

Август
– Верификација евидентираних ученика са тешкоћама у учењу и врсти подршке: индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2
– Евиденција ученика за бесплатан боравак и исхрану, на основу Мишљења ИРК
Прикупљена докуметација, Мишљења ИРК, Извештаји о реализацији ИОП-а

Септембар
– Прикупљање сагласности од стране родитеља на ИОП
– Тим за инклузију предлаже директору ИОП тимове за писање ИОП-а
– Директор формира ИОП тим
– ИОП тим израђује ИОП-е за евидентиране ученике
– План активности за инклузију се уграђује у ГПРШ,
– Тим за ИО координира са Тимовима за самовредновање и заштиту деце од насиља

Октобар
– Педагошки колегијум усваја ИОП-е за ученике, којима је потребна нека врста подршке
– Праћење реализације ИОП-а
– Вредновање – евалуација ИОП-а
– Евидентирање ученика по врстама сметњи, и породичној ситуацији
– на крају 1. квартала – подносе се Извештаји о реализацијиИОПа;
евидентирање нових ученика за ИОП: предметни наставник предлаже одељењском већу, одељењски старешина прибавља сагласност родитеља, покреће се поступак

Новембар
– Подношење захтева ИРК;
– Формирање ИОП тимова
– Писање ИОП-а
– Усвајање ИОП-а на Педагошком колегијуму

Децембар
– Анализа извештаја на крају првог полугодишта – евалуација ИОП-а
– Евидентирање ученика за ИОП-е, прибављање сагласности родитеља и покретање поступка
– Анализа обухвата ученика допунском наставом или додатном врстом подршке;

Јануар
Праћење реализације допунске наставе са ученицима којима је потребна додатна врста подршке за време зимског распуста
– Тим за инклузију предлаже директору ИОП тимове
– Директор формира ИОП тимза евидентиране ученике
– ИОП тимови израђују ИОП-е за евидентиране ученике

Фебруар
– Усвајање ИОП-а на Педагошком колегијуму
-Вредновање – евалуација ИОП-а
-припремна настава за ЗИ

Март
– На крају 3. квартала – подносе се Извештаји о реализацији ИОП-а;
– Вредновање – евалуација ИОП-а
– Евидентирање нових ученика за ИОП: предметни наставник предлаже одељењском већу, одељењски старешина прибавља сагласност родитеља, покреће се поступак
– Припремна настава за ЗИ
– Састављање тестова за пробни ЗИ

Април
– Подношење захтева ИРК;
– Формирање ИОП тимова
– Писање ИОП-а
– Усвајање ИОП-а на Педагошком колегијуму

Мај
– Праћење реализације ИОП-а
– Евиденција ученика 8. разреда по ИОП-у – одељењска већа 8. разреда
– Припремна настава за ЗИ
– Тестови за ЗИ
– Израда плана уписа у средње школе за ученике са ИОП-ом

Јун
– Анализа извештаја на крају школске године – евалуација ИОП-а
– Упућивање Захтева ИРК за бесплатну исхрану и боравак
– Предлагања мера за наредну годину
– Индивидуални планови уписа за ученике 8. разреда, спровођење ЗИ и уписау средње школе ИОП-тимови

За сарадњу са Интерресорном комисијом и установама за децу са сметњама у развоју задужена је: Вјера Ушјак, психолог школе и Дарина Доша Стано, дефектолог.

Тим за ИО пружа подршку наставницима у раду током индивидуализације наставе и реализације ИОП-а, сарађује са родитељима, интерресорном комисијом и другим установама.
У школи се програм инклузије деце са сметњама у развоју, спроводи годинама уназад јер је школа имала искуства у раду са овом децом, пре свега увођењем одељења деце са сметњама у развоју, као и учешћем у пројектима Инклузије, на којима су стечена знања у вези ове проблематике.