Чланови тима:
Јанко Такач, педагог
Вјера Ушјак, психолог
Катарина Микулић проф. математике
Марина Бабкова, проф. енглеског језика
Јано Сабо проф. биологије и хемије
Зузана Петрикова проф. разредне наставе
Александра Кралик, представник родитеља

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и компетенција наставника у циљу унапређивања квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика. Професионални развој је дугорочан, интегративни процес током којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност, развијају и унапређују знања, вештине и способности појединца.

Циљ:
– Усавршавање приправника и полагање стручних испита
– Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе
– Уже стручно усавршавање

Задаци:
1. Обављање менторских послова: сачињавање оперативних планова рада ментора, увођење у праксу и давање мишљења;
2. Анализа приоритета и потреба;
3. Обезбеђивање средстава за семинаре;
4. Организовање семинара на нивоу школе и усавршавање унутар установе;
5. Набавка приручника, дидактичког материјала и уџбеника за наставничку библиотеку;
6. Претплаћивање на стручне часописе и листове;
7. Интерне и екстерне обуке за рад на рачунарима и рад са интерактивном таблом;
8. Семинари, које организује министарство и стручна удружења;
9. Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа;
10. Угледни часови и презентације.

Школа је донела Правилник о стручном усавршавању на основу којег је сачинила посебан програм усавршавања наставника, унутар установе и ван ње. Сваки наставник је дужан да води евиденцију о свом стручном усавршавању. Евиденцију о стручном усавршавању на нивоу школе води педагог школе.

а) Стручно усавршавање наставника ван установе
На нивоу школе у школској 2020/2021.години се планира акредитовани семинар:
Како мотивисати ученика 21. века – каталошки број 465,
Координатор: Александра Бакрач
Датум реализације: у првом полугодишту
Трајање: 2 дана, 16 бодова

б) Стручно усавршавање наставника унутар установе

Активност Број активности Број сати
Извођење угледног часа 50 наставника × 1 час 50×6=300
Присуство угледном часу 50 наставника × 2 часа 100×2=200
Излагање са стручног усавршавања на Наставничком већу 5 излагања 5×4=20
Слушалац излагања на Наставничком већу 50 наставника × 5 излагања 250×1=250
Излагање са стручног усавршавања на стручном већу и осталим стручним органима 16 излагања 16×3=48
Слушалац излагања на Стручном већу 50 наставника × 16 излагања 800×1=800
Стручне посете, студијска путовања 50 наставника × 1 посета 50×2=100
Пројекти образовно – васпитног карактера 50 наставника × 3 пројекта 150×4=600
Културне, спортске и остале манифестација 50 наставника × 5 манифестација 250×4=1000
Такмичења и смотре 40 наставника × 1 такмичење или смотра 40×6=240
Маркетинг школе 11 наставника × 4 саопштења 44×1=44
Напомена: у плану стручног усавршавања унутар установе су наведене активности из Правилника, које су приоритетне и обрачунати су приближни сати (бодови) које би наставници током године требало да реализују

Укључивање у нове пројекте такође подразумева и обезбеђивање средстава за реализацију нових облика стручног усавршавања наставника кроз семинаре и едукативне радионице.

Стручно усавршавање наставника прати Тим за професионални развој.
Задаци тима су:
• Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе

• Обавештавање наставника о понудама за акредитоване семинаре и праћење реализације семинара
• Организација одржавања семинара у школи,
• Израда распореда угледних часова,
• Вођење евиденције стручног усавршавања наставника, стручних презентација на Наставничком већу,
• Предлог Правилника о стручном усавршавању
• Сачињавње плана увођења нових наставника и наставника приправника у праксу.

План рада:
СЕПТЕМБАР-ЈУН
Праћење активности из плана стручног усавршавања у установи и ван установе за 2020/21
Вођење евиденције и састављање извештаја Тим Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о стручном усавршавању ОШ “Млада поколењаˇ” у Ковачици
Годишњи извештај о раду тима за проф. развој
СЕПТЕМБАР-ЈУН
Обавештавање наставника о актуелним семинарима
Обавештавање кроз огласну таблу, е-маилове, смс, …
Наставници су упознати са понудом релевантних семинара у каталозима и са релевантним обукама које се нуде током године
СЕПТЕМБАР-ЈУН
Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње
Вођење евиденције и састављање извештаја
Годишњи извештај о стручном усавршавању ОШ “Млада поколењаˇ” у Ковачици
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Организација одржавања семинара у школи
Учешће у свим сегментима организације семинара Вјера Ушјак
Јанко Такач Семинари одржани
Годишњи извештај о раду школе
СЕПТЕМБАР-ЈУН
Праћење рада приправника
Анализа планова рада, припрема за часове, посете часовима, планирање сарадње са наставницима…
Извештај о раду приправника током шк. године
Извештај ментора
ЈУН-СЕПТЕМБАР Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе за 2020/2021 Тим План је израђен и део је Годишњег плана рада школе за 2020/2021

Стручно усавршавање допринеће квалитетнијем остваривању програмских садржаја у настави и ваннаставним активностима, што је и један од циљева развојног планирања.