Ученици 5.рездреда имају музичку културу два часа недељно и зато треба да имају најмање по две оцене у кварталу и најмање четири оцене у полугодишту.
Ученици 6, 7. и 8. разреда имају музичку културу један час недељно и зато треба да имају најмање једну оцену у кварталу и најмање две оцене у полугодишту.
На часу музичке културе се оцењује: свирање на музичком инструменту (металофону), певање, знање из музичке теорије (усмено, писмено), активност на часу, активност на културним манифестацијама (певање соло, певање у певачкој групи, певање у хору, свирање у оркестру, посећивање културних манифестација), однос према предмету музичка култура.

У 5. и 6. разреду из предмета музичка култура оцењује се: свирање на музичком инструменту, певање песме, знање из музичке теорије (усмено, писмено), и зато су критеријуми оцењивања следећи:

5.и 6. разред

Свирање песме или музичке композиције на музичком инструменту:
оцена 5 – интонативно и ритмички свирање без грешке или са једном до две мале грешке.
оцена 4 – свирање са неколико мањих грешака (3-5), или интонативно добро а ритмички
са грешкама.
оцена 3 – свирање са више грешака, пола песме или композиције погрешно.
оцена 2 – добро одсвирано само неколико тонова
оцена 1 – није научио да свира, незна да одсвира ни један тон, не жели да свира.

Певање песме:
оцена 5 – интонативно, ритмички и изговор текста песме без грешке
оцена 4 – интонативно, ритмички и изговор текста песме са неколико мањих грешака
оцена 3 – интонативно или ритмички погрешно, изговор текста добар
оцена 2 – без интонације, неритмички, неразуме се изговор текста
оцена 1 – није научио, ниште није отпевао, неће да пева

Знање из теорије музике, музичке историје, музичких инструмената:
оцена 5 – зна да објасни, сам да преприча и више лекција
оцена 4 – зна само једну лекцију добро, или више са мањим грешкама
оцена 3 – има половину знања из музичке теорије
оцена 2 – има слабо знање, врло мало, зна да одговори само на једно или два питања
оцена 1 – не зна, није научио, одбија да одговори.

У 7. и 8. разреду из предмета музичка оцењује се: певање песме и знање из музичке теорије (усмено, писмено), музичке историје (усмено, писмено) и науке о музичким инструментима (усмено, писмено) и зато су критеријуми оцењивања следећи.

7. и 8 разред:

Певање песме:
оцена 5 – интонативно, ритмички и изговор текста песме без грешке
оцена 4 – интонативно, ритмички и изговор текста песме са неколико мањих грешака
оцена 3 – интонативно или ритмички погрешно, изговор текста добар
оцена 2 – без интонације, неритмички, неразуме се изговор текста
оцена 1 – није научио, ниште није отпевао, неће да пева

Знање из теорије музике, музичке историје, музичких инструмената:
оцена 5 – зна да објасни, сам да преприча и више лекција
оцена 4 – зна само једну лекцију добро, или више са мањим грешкама
оцена 3 – има половину знања из музичке теорије
оцена 2 – има слабо знање, врло мало, зна да одговори само на једно или два питања
оцена 1 – не зна, није научио, одбија да одговори.

На оцену из музичке културе позитивно утиче и:
Активност у изброним предметима, манифестацијама, приредбама, фестивалима (певање, певачка група, хор, оркестар), посећивање културних дешавања из области музике, активност на часу, лепо понашање, дисциплина.

На оцену из музичке културе негативно утиче и:
Неодговорност, ометање на часу, недоношење прибора за музичку културу (музички инструмент, уџбеник, нотна свеска…).

професор музичке културе
Павел Томаш

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.