Kriterijumi_ocenjivanja

Home/Kriterijumi_ocenjivanja

Критеријуми оцењивања из ликовне културе

12 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу. Ученици

Критеријуми оцењивања из музичке културе

12 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

Ученици 5.рездреда имају музичку културу два часа недељно и зато треба да имају најмање по две оцене у кварталу и најмање четири оцене у полугодишту. Ученици 6, 7. и 8. разреда имају музичку културу један час недељно и зато треба да имају најмање једну оцену у кварталу и најмање две

Kriterijumi ocenjivanja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

12 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

PRAĆENJE I OCENJIVANJE Ocenjivanje se vrši brojčano, na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i obrazovnih zahteva. Praćenje napretka učenika obavlja se sukcesivno u toku cele školske godine, na osnovu jedinstvene metodologije koja predvidja sledeće tematske celine: – stanje motoričkih sposobnosti – usvajanje zdravstveno-higijenskih navika – dostignuti nivo savladanosti motornih znanja ,

Критеријуми за оцењивање – разредна настава

5 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

Записник са 2. седнице Стручног већа наставника разредне наставе Састанку су присуствовале наставнице: Слађана Радојковић, Катарина Шимак, Јармила Халупа, Гордана Станисављевић, Зузана Светликова, Зузана Петрикова, Ката Павела, Ана Фаркаш Чипкар, Катарина Каркуш,Јармила Дудаш, Весна Петров – психолог, Марина Бабка, Вјера Томан. Оправдано су биле одсутне наставнице Ана Кукучка, Вјерослава Валовец

Kriterijumi ocenjivanja – strani jezici

4 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja|

Zapisnik sa 2. sastanka Aktiva stranih jezika, održanog onlajn dana 2.11.2021. godine sa početkom u 15:00 časova. Sednici su prisustvovali: Tatjana Brezinova, Evka Karkuš, Jan Tomaš, Svetlana Kocić, Marina Babkova. DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sastanka Aktiva; 2. Analiza uspeha učenika i realizacija IOP-a iz stranih jezika na

Kriterijumi ocenjivanja – Aktiv matematike, informatike i tehnike i tehnologije

4 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja|

Извештај са 2. састанка Стручног већа математике, информатике и технике и технологије који је одржан дана 2.11.2021 са почетком у 15:00 часова Активност: Дневни ред: 1. Усвајање записника са 1. састанка Стручног већа одржане 11.9.2021 2. Одређивање критеријума за оцењивање за појединачне предмете унутар актива 3. Разно Састанку су присуствовали

Kriterijumi ocenjivanja – Srpski jezik i književnost i srpski kao nematernji jezik

4 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja|

Критеријуми за оцењивање српског језика и књижевности и српског као нематерњегјезика у нашој школи су следећи: • У току једног полугодишта ученик се оцењује најмање 4 пута од чега најмање једном усмено (Ученик треба да буде спреман за усмено одговарање на сваком часу тј. усмено испитивање се неће посебно најављивати)

Kriterijumi ocenjivanja – Aktiv društvenih nauka

4 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja|

Седница актива друштвених наука одржана је 03.11.2021.године и имала је само једну тачку дневног реда – критеријуме за оцењивање. Чланови актива су разматрали критеријуме за оцењивање. Наставници су за свој предмет образложили критеријуме оцењивања. Историја. Из историје се ученици оцењују на основу Правилника оцењивања,које је донело Министарство Просвете и на

Kriterijumi ocenjivanja – Aktiv prirodnih nauka

4 novembra, 2021|Kriterijumi_ocenjivanja, Timovi i Aktivi|

У ОШ “Млада поколења“ постигнућа ученика у оквиру Актива природних наука се вреднују: • сумативно- кроз писмене и усмене провере и • формативно- праћењем активности ученика на сваком часу. Постигнућа ученика се вреднују и кроз: • излагање и представљање (практични радови, учешће на такмичењима и смотрама и др.); • продукте