Zapisnik sa 2. sastanka Aktiva stranih jezika, održanog onlajn dana 2.11.2021. godine sa početkom u 15:00 časova.

Sednici su prisustvovali: Tatjana Brezinova, Evka Karkuš, Jan Tomaš, Svetlana Kocić, Marina Babkova.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 1. sastanka Aktiva;
2. Analiza uspeha učenika i realizacija IOP-a iz stranih jezika na kraju prvog kvartala;
3. Usaglašavanje kriterijuma ocenjivanja;
4. Pitanja i predlozi

1.tačka – Zapisnik sa prethodnog 1. sastanka usvojen je jednoglasno.

2.tačka – Pod tačkom dva se diskutovalo o uspehu učenika na kraju prvog kvartala. Nastavnici su razmenili informacije i iskustva u radu sa učenicima koji pohađaju nastavu po IOP-u i učenicima koji imaju mere individualizacije.

3.tačka – U ovom delu sastanka nastavnici su diskutovali o ujednačavanju i usaglašavanju kriterijuma ocenjivanja. Zaključak je da su nastavnici i do sada imali slične kriterijume ocenjivanja. Kriterijum koji će se koristiti prilikom ocenjivanja je sledeći:
ocena 1 – od 0 do 20%
2 – od 21 do 40%
3 – od 41 do 60%
4 – od 61 do 80%
5 – od 81 do 100%.

4.tačka – Pod tačkom razno nije bilo nikakvih predloga za diskusiju.

Zapisnik sastavila rukovodilac aktiva Marina Babkova.

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.