PRAĆENJE I OCENJIVANJE
Ocenjivanje se vrši brojčano, na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i obrazovnih zahteva.
Praćenje napretka učenika obavlja se sukcesivno u toku cele školske godine, na osnovu jedinstvene metodologije koja predvidja sledeće tematske celine:
– stanje motoričkih sposobnosti
– usvajanje zdravstveno-higijenskih navika
– dostignuti nivo savladanosti motornih znanja , umenja i navika u skladu sa individualnim sposobnostima
– odnos prema radu

KRITERIJUMI BROJČANOG OCENJIVANJA

– OCENA ODLIČAN 5 – značajan napredak u savladavanju programa predmata i u potpunosti samostalno ispunjavanje zahteva, koji su utvrdjeni na osnovnom i srednjem nivou , kao i većini naprednog nivoa , uz veoma visok stepen angažovanja.

– OCENA VRLO DOBAR – 4- značajan napredak u savladavanju programa predmeta i u potpunosti samostalno ispunjavanje zahteva na osnovom i srednjem nivou , kao i deo zahteva sa naprednog nivoa , ali uz malu pomoć nastavnika , uz visok stepen angažovanja

– OCENA DOBAR – 3- napredak u savladavanju programa predmeta i u potpunosti ,samostalno ispunjavanje zahteva na osnovnom i većem delu srednjeg nivoa uz angažovanje

– OCENA DOVOLJAN –2– minimalni napredak u savladavanju programa predmeta i ispunjavanje zahteva na većem delu osnovnog nivoa , ali uz pomoć nastavnika

– OCENA NEDOVOLJAN –1– ne ostvaruje se ni minimalan napredak u savladavanju programa predmeta , ni uz pomoć nastavnika se ne ispunjavaju zahtevi koji su utvrdjeni na osnovnom nivou .

Profesor fizičke kulture Pavel Urban

OVI KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE SU SADA SAMO PREDLOG STRUČNOG AKTIVA I KAO TAKVI IDU NA USVAJANJE OD STRANE PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA.