Iz predmeta Slovački jezik i književnost, provera postignuća učenika obavlja se na svakom času.

U toku školske godine učenici imaju:
– 4 pismena zadatka,
– 4 kontrolna zadatka duža od 15 minúta,
– 2 projekta
– 4 domaće lektire
– kratke diktate (2-3 rečenice)
– inicijalni test
– završni test
– 2 x usmeno odgovoranje
– sveske učenika
– recitacije

Pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta obavljaju se bez najave, a sprovode se radi utvrđivanja ostvarenosti cilja jednog ili više časova i savladanosti dela realizovanih programskih sadržaja, odnosno ostvarenosti operacionalizovanih ishoda.
Ocena iz pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta se ne upisuju u dnevnik.
Ocena iz pismene provere postignuća u trajanju 45 minuta evidentiraju se u dnevnik.
Rezultati pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta se uzima u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene učenika, a u najboljem interesu učenika.
Učenik piše kontrolne zadatke i diktate u posebnu svesku.
Učenik piše pismene zadatke u vežbanku.
Učenik piše pripremu za projekte u posebnu svesku.
Učenik i roditelj ima pravo uvida u pisani rad, kao i pravo na obrazloženje ocene. Način ostvarivanja uvida u pisani rad škola utvrđuje u saradnji sa roditeljima.

Brojčano ocenjivanje
Kontrolni zadatak

0-20% -1
21% – 40% – 2
41% – 60% – 3
61% – 80% – 4
81% – 100% – 5

Brojčano ocenjivanje
Kratak diktat

0-1 greška – 5
2-3 – 4
4-5 – 3
6-7 – 2
8 i više – 1

Brojčano ocenjivanje
Pismeni zadatak

Komponente ocenjivanja:
1. Spoljašnja forma
2. Unutrašnja forma
3. Ukupan utisak

1. Spoljašnja forma
– čitljivost
(jasno pisanje velikih a imalih slova, striktno pridržavanje dijakritičkih znakova),
– jasna grafička podela
(na početku svakog pasusa potrebno je pisati 1,5 – 2 cm od početka reda),
– jasnoća teksta – bez brisanja
(ne treba brisati, ako se pogreši, pogrešno napisanu reč staviti u zagradu),
– usklađenost sa ivicama

2. Unutrašnja forma
-sadržaj
-kompozicija
-jezik
-pravopis

Procena pravopisnih grešaka:
– svaka nečitka reč je pravopisna greška.
– nema malih i velikih pravopisnih grešaka, sve imaju istu vrednost.

3. Ukupan utisak
– ukupan smisao pismenog rada

Brojčano ocenjivanje
Usmeni odgovor

Ocenu odličan (5) dobija učenik koji:
– u potpunosti pokazuje sposobnost transformacije znanja i primene u novim situacijama;
– lako logički povezuje činjenice i pojmove;
– samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;
– rešava probleme na nivou stvaralačkog mišljenja i u potpunosti kritički rasuđuje;
– pokazuje izuzetnu samostalnost uz izuzetno visok stepen aktivnosti i angažovanja.
Ocenu vrlo dobar (4) dobija učenik koji:
– u velikoj meri pokazuje sposobnost primene znanja i logički povezuje činjenice i pojmove;
– samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;
– rešava pojedine probleme na nivou stvaralačkog mišljenja i u znatnoj meri kritički rasuđuje;
– pokazuje veliku samostalnost i visok stepen aktivnosti i angažovanja.
Ocenu dobar (3) dobija učenik koji:
– u dovoljnoj meri pokazuje sposobnost upotrebe informacija u novim situacijama;
– u znatnoj meri logički povezuje činjenice i pojmove;
– većim delom samostalno izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima i delimično samostalno rešava pojedine probleme;
– u dovoljnoj meri kritički rasuđuje;
– pokazuje delimični stepen aktivnosti i angažovanja.
Ocenu dovoljan (2) dobija učenik koji:
– znanja koja je ostvario su na nivou reprodukcije, uz minimalnu primenu;
– u manjoj meri logički povezuje činjenice i pojmove i isključivo uz podršku nastavnika izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;
– ponekad je samostalan u rešavanju problema i u nedovoljnoj meri kritički rasuđuje;
– pokazuje manji stepen aktivnosti i angažovanja.
Nedovoljan (1) dobija učenik koji:
– znanja koja je ostvario nisu ni na nivou prepoznavanja i ne pokazuje sposobnost reprodukcije i primene;
– ne izvodi zaključke koji se zasnivaju na podacima;
– kritički ne rasuđuje;
– ne pokazuje interesovanje za učešće u aktivnostima niti angažovanje.

Brojčano ocenjivanje
Projekti

Projekat se procenjuje na sledeći način:
-ispunjenje zadatka (učenici su predali rešenje koje ispunjava kriterijume, ispunili zadatak),
-korektnost (učenici su koristili ispravne postupke i crpili znanje iz više izvora, nisu pogrešili i korektno prikazali rezultate),
-rezime/sažetak (rešenje projekta ilustruje preglednost, kreativnost, originalnost, učenici pokazuju sopstveni pristup, inicijativu i netradicionalna rešenja).

Projekat procenjuju i učenici i nastavnica. Učenici u svesku pišu napomene i predlog ocene

Brojčano ocenjivanje
Domaća lektira

Domaću lektiru učenici mogu da pripreme i prezentuju na 4 načina:
-pismeno (pišu u svesku)
-pismeno (na hameru)
-usmeno
-elektronski (prezentacija PowerPoint, MovieMaker, Prezi, PDF…)
Prilikom ocenjivanja osim sadržaja uzima se u obzir:
Principi usmenog izlaganja:
-učenik govori razgovetno
-koristi književni jezik
-koristi pauze
– uspostavlja kontakt očima sa slušaocem (ne čita sve iz prezentacije)
-stoji opušteno
-izlaganje se može dopuniti zvučnim materijalom.

Lektiru procenjuju i učenici i nastavnica. Učenici u svesku pišu napomene i predlog ocene
Brojčano ocenjivanje
Sveska
Ocena odličan ( 5 )
-učenik ima napisane sve lekcije hronološkim redom
-učenik ima podvučene nastavne jedinice i ključne reči
-učenik ima napisane lekcije pregledno i čitko

Ocena vrlo dobar (4)
-učenik ima napisane sve lekcije hronološkim redom
-učenik nema podvučene nastavne jedinice i ključne reči
-učenik ima napisane lekcije pregledno i čitko

Ocena dobar ( 3 )
-učeniku nedostaje ⅓ lekcija
-učenik nema podvučene nastavne jedinice i ključne reči

Ocena dovoljan ( 2 )
-učenik nema napisanih ½ lekcija
-učenik nema podvučene nastavne jedinice i ključne reči
-učenik piše nečitko

Ocena nedovoljan ( 1 )
-učenik nema napisanih više od ½ lekcija
– učenik piše nečitko

Rezultat inicijalnog i završnog testa ne ocenjuje se i služi za planiranje rada nastavnika i dalje praćenje napredovanja učenika.

Slovački jezik sa elementima nacionalne kulture

Provera postignuća učenika obavlja se na svakom času.
U toku školske godine učenici imaju:
– 2 projekta ( po grupama)
– 4 domaća zadatka
– prepisivanje teksta
– 2 x usmeno odgovoranje
– sveske učenika
– recitacije

Učenik i roditelj ima pravo uvida u pisani rad, kao i pravo na obrazloženje ocene. Način ostvarivanja uvida u pisani rad škola utvrđuje u saradnji sa roditeljima.

Brojčano ocenjivanje
Prepisivanje teksta

0-1 greška – 5
2-3 – 4
4-5 – 3
6-7 – 2
8 i više – 1

Brojčano ocenjivanje
Usmeni odgovor

Ocenu odličan (5) dobija učenik koji:
– samostalno prepričava događaje, opisuje i vodi dijaloge
-pravilno koristi glagolska vremena
– pokazuje izuzetnu samostalnost uz izuzetno visok stepen aktivnosti i angažovanja.
Ocenu vrlo dobar (4) dobija učenik koji:
– u velikoj meri prepričava događaje, opisuje i vodi dijaloge
– pokazuje veliku samostalnost i visok stepen aktivnosti i angažovanja.
Ocenu dobar (3) dobija učenik koji:
– u dovoljnoj meri prepričava događaje, opisuje i vodi dijaloge
– pokazuje delimični stepen aktivnosti i angažovanja.
Ocenu dovoljan (2) dobija učenik koji:
– znanja koja je ostvario su na nivou reprodukcije, uz minimalnu primenu
– ponekad je samostalan u rešavanju problema i u nedovoljnoj meri kritički rasuđuje;
– pokazuje manji stepen aktivnosti i angažovanja.
Nedovoljan (1) dobija učenik koji:
– znanja koja je ostvario nisu ni na nivou prepoznavanja i ne pokazuje sposobnost reprodukcije i primene;
– ne pokazuje interesovanje za učešće u aktivnostima niti angažovanje.

Brojčano ocenjivanje
Projekti

Projekat se procenjuje na sledeći način:
-ispunjenje zadatka (učenici su predali rešenje koje ispunjava kriterijume, ispunili zadatak),

Projekat procenjuju i učenici i nastavnica. Učenici u svesku pišu napomene i predlog ocene

Brojčano ocenjivanje
Sveska
Ocena odličan ( 5 )
-učenik ima napisane sve lekcije hronološkim redom
-učenik ima podvučene nastavne jedinice i ključne reči
-učenik ima napisane lekcije pregledno i čitko

Ocena vrlo dobar (4)
-učenik ima napisane sve lekcije hronološkim redom
-učenik nema podvučene nastavne jedinice i ključne reči
-učenik ima napisane lekcije pregledno i čitko

Ocena dobar ( 3 )
-učeniku nedostaje ⅓ lekcija
-učenik nema podvučene nastavne jedinice i ključne reči

Ocena dovoljan ( 2 )
-učenik nema napisanih ½ lekcija
-učenik nema podvučene nastavne jedinice i ključne reči
-učenik piše nečitko

Ocena nedovoljan ( 1 )
-učenik nema napisanih više od ½ lekcija
– učenik piše nečitko

Anna Hrkova i Zuzana Putnik