Професионална оријентација у школи спроводи се током целе наставне године у свим одељењима од 1.-8. разреда, а сходно узрасним потребама и интересовањима ученика за професионалним развојем, информисањем и оријентацијом. Овај рад ће се организовати према посебно утврђеном програму на часовима одељенског старешине, али и у оквиру редовне, допунске и додатне наставе и путем ваннаставних активности. Посебно ће се радити на идентификовању, професионалном усмеравању и саветовању даровитих ученика, али и ученика посебним развојним проблемима и интелектуалним тешкоћама.

Координатори: Јанко Такач, Вјера Ушјак, Зузана Путник, Евка Омаста, Катарина Микулић, Дарина Пољак

Програм професионалне оријентације реализоваће се углавном кроз следеће садржаје рада: предавања и разговори са ученицима, предавања за родитеље, тестирање способности и интересовања ученика, постављање пригодних изложби, посете сајмовима образовања, сајму науке и сл.
Планира се и сарадња са Гимназијом у Ковачици, пољопривредном школом у Панчеву, школом за децу са сметањама у развоју Мара Мандић и другим средњим школама а такође и школама из Р. Словачке. Посебну сарадњу школа има са Службом за професионалну оријентацију Национална служба за запошљавање у Панчеву, која сваке године врши тестирање професионалних интереса и професионално саветовање ученика 8. разреда.
У реализацију поменутих садржаја биће укључени: одељенске старешине, предметни наставници и стручни сарадници.

И ове године ће бити организован завршни испит и одабир средњих школа за упис ученика осмог разреда. Припреме за ове активности ће тећи током целе школске године, а посебан акценат ће бити стављен на припреме ученика осмих разреда за полагање завршног испита. Школа ће ове активности спроводити у складу са Упутствима, које ће проследити Министарство просвете.

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Јанко Такач, педагог
Вјера Ушјак, психолог
Евка Омаста, проф.биологије и хемије
Катарина Микулић, проф. математике
Дарина Пољак, проф. информатике
Зузана Путник, проф. грађанског васпитања
Виолета Бенка, представник родитеља