Prošao je septembar i prošla je Dečja nedelja i krenuli smo sa prvim kontrolnim i pismenim zadacima, odgovaranjem i testiranjem, dakle i sa ocenjivanjem. Oktobar je mesec kada će se prvi učenici sresti sa slabim ocenama i vreme je da se upoznamo sa dopunskom nastavom koja se organizuje upravo zbog onih učenika koji su počeli da pokazuju slabiji uspeh.

Dopunska nastava je sredstvo pedagoške intervencije u situacijama ukojima se postupcima redovne nastave ne mogu postići zadovoljavajući rezultati kod pojedinih ili kog jednog dela učenika. Nekada se i zbog dužeg izostajanja kod pojedinih učenika pojave praznine koje se pokazuju u redovnoj nastavi i koje onemogućuju učeniku dalje napredovanje, pa se i tu može intervenisati povremenom dopunskom nastavom. Dakle planiramo je za one učenike koji u redovnoj nastavi teže svladavaju delove propisanog programa, pa im je potrebna dopunska pomoć. 

Cilj joj je nadoknaditi gubitke u znanju ili veštinama, osposobiti učenika za uspešno učenje u sklopu redovne nastave. Dopunska nastava se dakle organizira prema potrebi, a koliko će trajati i koji će učenici biti uključeni varira tokom godine – učenik može biti uključen u dopunsku nastavu jednokratno, kroz duži vremenski period ili povremeno.

 

Svaki čas dopunske nastave je dobro organizovan, što znači da za svakog učenika (ili grupu učenika) treba odrediti ciljeve i zadatke, prigodne sadržaje, odabrati odgovarajuće metode i oblike rada i nastavna sredstva. Glavni oblik rada u dopunskoj nastavi je individualni rad. Dakle dopunska nastava treba da bude kvalitativno drugačija nego redovna.

Dopunsku nastavu planiramo u vreme kada učenici nisu premoreni ili gladni, Dakle ne sedmi čas (ili čak nakon sedmog časa) jer su tada učenici i umorni i gladni i od tih časova neće biti puno koristi. Slobodne učionice u smeni kada idu mlađi učenici su sledeće: čitaonica, stara informatika, nova informatika, kabineti za tehničko, hemiju i fiziku, učionica za muzičko. Na 100%°norme nastavnik  planira jedan čas nedeljno dok na manje norme broj časova nedeljno planirati srazmerno procentu norme.

 

Raspored dopunske nastave za 2017/2018. godinu.

 VIŠI RAZREDI

Ime i prezime nastavnika

Predmet

Nastava pre podne / dan

Nastava posle podne / dan

Rastislav Ušjak

 TIO  Ponedeljak 15:00 Ponedeljak 11:00 

Nenad Grozdanić

Fizika   –  Utorak i Petak 12:10

Želimir Babinjec

Biologija

Sreda 13,00

 

Katarina Mikulić

Matematika

Utorak 17,30

Utorak 12,00

Elena Omasta

Geografija

Sreda 17,00

Petak 12,15

Evka Omasta

Hemija 7.razred

Sreda 17:00

Četvrtak 12,15 

Evka Omasta

 

Hemija 8. razred

           

Sreda 16:30

  

Ponedeljak 12,15

Četvrtak 12,15

Evka Omasta

 

Biologija 6.razred

                5.razred 

 

Utorak 11,00

Ponedeljak 11,00

Zuzana Lenhartova

Slovački jezik

Sreda 12,15

Utorak 18,10

Anna Hrkova

Slovački jezik

Utorak 13,30

Utorak 12,00

Maria Kotvašova

Slovački jezik

Četvrtak 17,00

Četvrtak 12,00

Vlado Šimek

Matematika

 

Utorak 11,30 – dvočas

Jan Tomaš

 

Matematika/

fizika

Sreda 16,00

Četvrtak 12,15

Svetlana Kocić

Nemački jezik

Četvrtak 12,40-13,30

Četvrtak 12,15-13,00

Pavel Urban

Fizičko vaspitanje

Četvrtak 18,00-19,00

Četvrtak 19,00-20,00

Đuro Svetlik

Istorija

Petak 12,40-13:45

 

Tatjana Brezinova

Engleski jezik

Ponedeljak 12,45

Utorak 12,10 

 

Fizika

Utorak i petak 

12:10-12:50

Zorica Timotijević

Geografija

Sredom

12:15

Karkuš Evka

Engleski jezik

Ponedeljak 8:45-9:30

Darina Poljak

Informatika

Sreda 14:00-14:45

Tijana Vereski

Fizika

Sreda i četvrtak 12:00-12:50

Ana Kokavski

Nemački jezik

Petak 12:00-12:50

Vlastislava Kirić

Srpski jezik

Utorak 18:00-19:00

Utorak 12:00-12:50

Tatjana Brezinova

Engleski jezik

Ponedeljak 12:45

Utorak 12:10

 

 

 

Plan DOPUNSKE i DODATNE nastave

za školsku 2017./2018. godine

– niži razredi –

Ime i prezime 

Odeljenje 

Dopunska nastava

Dodatna nastava

1.Ana Kukučka

1. 1

četvrtak-4.čas

NEMA

2.Alžbeta Hrćan

1. 2

petak-4.čas

NEMA

3.Gordana Stanisavljević

1. 3

sreda-5.čas

NEMA

4.Katarina Šimak

2. 1

četvrtak-6.čas

NEMA

5.Jarmila Halupova

2. 2

četvrtak-6.čas

NEMA

6.Ivanka Mravik

2. 3

sreda- pred čas

petak-pred čas

NEMA

7.Zuzana Svetlik

3. 1

ponedeljak-6.čas

utorak-6.čas

8.Zuzana Petrikova

3. 2

sreda-6.čas

ponedeljak-6.čas

9.Kata Pavela

3. 3

četvrtak-5.čas

petak-5.čas

10.Ana Čipkar-Farkaš

4. 1

sreda-6.čas

četvrtak-6.čas

11.Katarina Karkušova

4. 2

sreda –  6.čas

utorak – 6.čas

12.Olivera Sladeček

4. 3

četvrtak-6.čas

sreda-6.čas

13.Marina Babkova

Engleski j.

svake druge nedelje 12-13 časova (po potrebi učenika)

NEMA

14.Slađana Radojković

Srpski kao nematrnji

četvrtak-6.čas

NEMA