Vaspitni stil predstavlja način (postupke) na koji roditelji vaspitavaju svoju decu. Vaspitni stilovi se razlikuju prema stepenu prisutnosti elemenata roditeljstva. Elementi roditeljstva su prihvatanje i kontrola. Pod prihvatanjem se podrazumeva toplina i bliskost roditelja prema detetu, trud roditelja da se dete razvija u zrelu i zdravu ličnost, dok se pod kontrolom podrazumeva  „postavljanja granica detetu“ i karakterisitke tih granica (slabe ili rigidne).U socijalnom kontekstu razvoja adolescenata neosporan je značaj porodice i vaspitnog uticaja roditelja. U zavisnosti koliko su kod roditelja izraženi ovi elemneti roditeljstva, razlikujemo više vaspitnih stilova roditelja.

 

 

Matrica vaspitnih stilova

 

 

Autoritativni vaspitni stil se odlikuje bliskošću roditelja i dece. Roditelji postavljaju razumna ograničenja, daju sugestije i uputstva, ali dozvoljavaju otvorenu komunikaciju sa decom (obrazlažu svoje stavove, pitaju decu za njihove potrebe ) i dopuštaju izvestan stepen slobode u pogledu mogućnosti izbora i donošenja odluka. Participacija dece, otvoreno traganje za rešenjima, racionalno obrazloženje odluka i podsticanje samoodgovornosti su karakteristike autoritativnog vaspitnog stila. Deca poštuju roditelje i veruju u njihov sud i dobronamernost. Autoritativni (visoka kontorla, visoko prihvatanje). Autoritativni roditelj postavlja jasne granice, dosledan je u njihovom sprovođenju, očekuje da ih dete poštuje ali ujedno ima puno razumevanja za svoje dete i uvek je spreman da ga sasluša i da se dogovore.  On mnogo objašnjava detetu zašto nešto čini i zašto nešto ne može/može, jer želi da dete usvoji  socijalna pravila i osamostali se. Odnos roditelj-dete je topao i pun  ljubavi, podrške i uvažavanja. Ovaj vaspitni stil karakteriše podsticanje dobrih oblika ponašanja kod deteta. Dete je često srećno, uspešno i samopouzdano.

 

 

Autoritarni vaspitni stil se odlikuje nametanjem neprikosnovenog roditeljskog autoriteta. Roditelji izdaju naloge ~ deca slušaju i izvršavaju. Komunikacija između roditelja i dece je jednosmerna: nalog ~ izvršenje, a odnosi između roditelja i dece su napeti i kruti. Autoritarni (visoka kontrola, nisko prihvatanje). Autoritarni roditelji su emocionalno distancirani i postavljaju jasne i dosledne granice. Oni očekuju da deca bez pogovora poštuju njihova čvrsta pravila, jer ako ih ne poštuju tada sledi kazna. Imaju velike zahteve i očekuju da ih dete ispuni. Emocionalno su udaljeni od deteta, retko hvale i iskazuju ljubav i toplinu. Čak i oni koji veoma vole svoje dete, retko ga grle i ljube  jer smatraju da ga tako mogu razmaziti. Dete je poslušno i efikasno, ali ima manjak samopouzdanja i nije srećno.

 

 

Permisivni vaspitni stil se karakteriše ne postavljanjem nikakvih posebnih zahteva ili ograničenja deci. Ovakvi roditelji, koji inače mogu biti veoma topli i brižni roditelji, se ne suprotstavljaju svojoj deci, imaju problema da ih kontrolišu. Odnosi roditelja i dece su obično dobri, oni su „ najbolji drugovi „svojoj deci, ali ceh se obično plaća suviše kasno, tako što deca bez zahteva često ne ostvare onoliko koliko su mogla. Popustljiv (niska kontrola, visoko prihvatanje). Popustljiv roditelj ne postavlja granice detetu. Ima jako male zahteve i svoje ne slaganje sa nečim ne pokazuje. Dozvoljava detetu da krši pravila. S druge strane, popustljiv roditelj je veoma topao i pokazuje mnogo ljubavi. Izuzetno je brižan i podržavajući. Neguje sa detetom prijateljski odnos. Dete je nesigurno, ima nisko samopouzdanje, a može imati teškoće u školi i sa prihvatanjem autoriteta.

 

 

Odbacujući, zanemarujući vaspitni stil odlikuje roditelje koji zapravo i nisu niti uključeni niti zainteresovani za svoju decu. Oni niti postavljaju neke posebne zahteve niti vode računa o razvojnim potrebema svoje dece. Deca ovakvih roditelja ispoljavaju najviše emocionalnih problema i problema u ponašanju, pokazuju naročito nizak nivo samouvažavanja, samokontrole, slab uspeh u školi, sklonost zloupotrebi supstanci ili prestupničkom ponašanju. Izbegavajući (niska kontrola, niska toplina). Izbegavajući stil vaspitanja karakteriše ne postavljanje jasnih granica i emocionalnu distancu. Ovaj roditelj brine o osnovim detetovim potrebama (da je sito, obučeno…) ali ga ništa više od toga ne zanima, ne postavlja nikakve zahteve pred dete i retko razgovara sa detetom. Nema potrebu za bliskošću sa detetom. Dete ima veoma nisko samopouzdanje, ali i nisku samokontrolu što će za posledicu imati loše uklapanje u vršnjačku grupu i slabije rezultate u školi.

 

 

 

Najbolje rezultate pokazuje autoritativni vaspitni stil, gde su roditelji topli, brižni, angažovani, spremni da decu stavljaju pred zadatke ali im daju i dovoljno slobode, a sve to se odvija u atmosferi međusobnog uvažavanja, participacije i otvorenog dijaloga sa racionalnim obrazloženjima. Istraživanja su pokazala da je najbolji vaspitni stil – autoritativni. Stoga, pružite detetu mnogo ljubavi i pažnje, ali mu u isto vreme postavite i jasne granice. Jasne granice kod deteta stvaraju osećaj sigurosti, a samo u sigurnoj sredini dete će se osećati slobodno sa istražuje i uči. Svako dete mora i prekršiti pravilo, jer se tako razvija i uči o društvenim pravilima i odnosima. Vi ste tu da postavite jasna pravila i da sankcionišete neprihvatljivo, a nagradite (pohvala, zagrljaj, poljubac…) pozitivno ponašanje. Dakle, loše je ako ste previše strogi, isto onoliko ako ste i previše popustljivi i „drugar“ sa detetom. Dete nije vaš drug, dete je vaše dete. Ima svoju poziciju u porodici i to mora da zna. Dete će se razviti u zrelu i zdravu ličnost ako bude odrastalo u sredini u kojoj je voljeno, podržano, gde su zadovoljene njegove potrebe ali i u sredini u kojoj se oseća sigurno – gde su jasne granice.

 

 

Pripremio za potrebe roditeljskog sastanka sa roditeljima učenika VI razreda (30. 09. 2016. u 18h) pedagog Janko Takač