У школи се путем различитих активности планира развијање еколошке свести ученика пре свега на редовним часовима биологије, хемије, ЧОС-у, али и осталим предметима. Такође се планирају и акције на нивоу целе школе, за све ученике, како би путем њих развијали код деце свест за бригу о животној средини, да воде рачуна о томе, где се баца отпад, шта може да се рециклира, шта је битно за очување животне средине. Остварује се сарадња са Месном заједницом зарад проширења естетског и еколошког уређивања школског и ваншколског простора, парка унутар школе и централног парка у центру места.

Координатори:Евка Омаста, Јан Сабо, Вјерка Хлавати, Зузана Путник, Елена Омаста, Катарина Шимак, Јармила Халупа, Ана Бабка.

Ове школске године се планира низ акција, где ће се укључити сви ученици школе, путем разних активности на нивоу одељења, разреда и целе школе:

Aкција сакупљање старог папирa, пластичних чеповa и лименки;
Октобар – месец здраве исхранe;
Садњa луковицa, дрвећa
Израдa радовa зa учешћe нa конкурсимa – Енергиja je свудa oкo нaс
Oбележавањe значајнијих датумa:
Дан заштитe oзонског oмотачa,
Дан енергетске ефикасности
Дaн водe,
Дан планетe Земљe,
Дан еколога Србије
Дан парковa,
Дан заштитe животнe срединe;
Вегетативнo размножавањe
Koмпостирањe
Организовањe једнодневног излетa у заштићено подручје
Израдa украсa oд старог материјaла – и тo je рециклажa
Презентациja радa Eкo секциje путем паноa у холу школe
Израда летње учионице од старог материјала
Посете ноћ биологије (ПМ факултет),
Наградна екскурзија за најуспешније екологе
Стручни скупови и семинари