Nastavnim planom utvrđuju se obavezni i izborni nastavni predmeti. Nastava iz izbornih predmeta ostvaruje se u skladu sa nastavnim planom i programom od I do VIII razreda a roditelj, odnosno staratelj učenika prilikom upisa u prvi i svaki naredni razred ima pravo i obavezu da odluči koje će izborne predmete učenik da pohađa. U našoj školi ponudili smo više izbornih nastavnih predmeta a osim obaveznih izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i drugi strani jezik) nudimo i čuvare prirode; crtanje, slikanje i vajanje; hor i orkestar; svakodnevni život u prošlosti; ruke u testu, … Da bi vam olakšali izbor, pročitajte kratke opise ponuđenih izbornih predmeta.

ČUVARI PRIRODE

Cilj nastave izbornog predmeta čuvari prirode jeste razvijanje funkcionalne pismenosti iz oblasti zaštite životne sredine, usvajanje i primena koncepta održivog razvoja i ostvarivanje obrazovanja o kvalitetu života. Zadaci nastave predmeta čuvari prirode su da učenici: razvijaju obrazovanje za zaštitu životne sredine; razvijaju vrednosti, stavove, veštine i ponašanje u skladu sa održivim razvojem; razvijaju zdrav odnos prema sebi i drugima; umeju da na osnovu stečenih znanja izaberu kvalitetne i zdrave stilove života; primenjuju racionalno korišćenje prirodnih resursa; prepoznaju izvore zagađivanja i uočavaju posledice; stiču sposobnost za uočavanje, formulisanje, analiziranje i rešavanje problema; razvijaju radoznalost, aktivno učestvovanje i odgovornost; poseduju razvijenu svest o ličnom angažovanju u zaštiti i očuvanju životne sredine, prirode i biodiverziteta.

SVAKODNEVNI ŽIVOT U PROŠLOSTI

Cilj izučavanja predmeta je proširivanje znanja iz oblasti opšte kulture i osposobljavanje učenika da, kroz upoznavanje s načinom života ljudi u prošlosti, bolje razumeju svet i vreme u kome žive i razviju svest o kontinuitetu i ukorenjenosti. Učenici bi trebalo da se upoznaju sa specifičnostima dinamike kulturnih promena i da nauče kako da sagledaju sebe u kontekstu „drugog“, da bi sopstveni identitet što potpunije integrisali u širi kontekst razuđene i složene sadašnjosti.

Zadaci predmeta su da učenici, kroz nastavu usmerenu ka upoznavanju s različitim elementima svakodnevnog života, kao što su odnosi u porodici, ishrana, obrazovanje, dečje igre, zabava, staništa, odevanje itd, uoče njihovu uslovljenost istorijskim procesima i događajima. Koncepcija nastave ovog izbornog predmeta naglasak stavlja na upoznavanje s osnovnim elementima svakodnevnog života u prošlosti Srbije, Jugoistočne Evrope, Sredozemlja i Evrope u celini, s namerom da se uoče njihovi zajednički imenitelji i upoznaju različitosti koje postoje u datom istorijskom kontekstu, kao i u odnosu na savremeno doba u kojem učenik živi. Podsticanjem radoznalosti, kreativnosti i istraživačkog duha u proučavanju ovog predmeta, učenici treba da se osposobe da formiraju jasniju sliku o prošlim vremenima, da ovladaju elementarnim procedurama prikupljanja istorijske građe, kao i da razviju kritički odnos prema njoj.

CRTANJE, SLIKANJE I VAJANJE

Cilj vaspitno-obrazovnog rada ovog izbornog predmeta jeste da dodatno podstiče razvoj i praktičnih i teorijskih znanja učenika koja su važna za njihovo slobodno, spontano i kreativno kombinovanje likovnih elemenata u oblasti: crtanja, slikanja, vajanja, grafike, primenjenih umetnosti i vizuelnih komunikacija, a u cilju razvoja njihovog kreativnog mišljenja. Ova izborna nastava takođe: omogućava i podstiče razvoj učenikovog spontanog i kreativnog mišljenja u oblastima likovne kulture; omogućava i podstiče učenike na savladavanje tehnoloških postupaka likovnog rada u okviru određenih sredstava i medijuma; motiviše učenike na upoznavanje osnovnih elemenata i zakonomernosti likovnog jezika; razvija sposobnosti i veće osetljivosti učenika za opažanje kvaliteta svih likovnih elemenata: linija, oblika, boja; stvara uslove da učenici na časovima u procesu realizacije sadržaja koriste različite tehnike i sredstva i da kreativnim izražavanjem bolje upoznaju njihova vizuelna i likovna svojstva; razvija sposobnosti učenika za vizuelno pamćenje, za povezivanje opaženih informacija kao osnove uvođenja u kreativno vizuelno mišljenje; razvija veću osetljivost za likovne i vizuelne vrednosti koje se stiču u nastavi, a primenjuju u radu i životu; razvija motoričke sposobnosti učenika i navike za lepo pisanje; kontinuirano podstiče i prati interesovanja za posećivanjem muzeja, izložbi i jača potrebe kod učenika za čuvanje kulturnih dobara i estetskog izgleda sredine u kojoj učenici žive i rade; stvara uslove da se upoznavanjem likovnih umetnosti bolje razumeju prirodne zakonitosti i društvene pojave; omogući razumevanje pozitivnog emocinalnog stava prema vrednostima izraženim u delima različitih područja umetnosti; razvija sposobnosti za prepoznavanje osnovnih svojstava tradicionalne, moderne i savremene umetnosti.

HOR I ORKESTAR

Opšti cilj nastave izbornog predmeta hor i orkestar je razvijanje interesovanja za muzičku umetnost i upoznavanje muzičke tradicije i kulture svoga i drugih naroda. Ostali ciljevi i zadaci su: da kod učenika razvija muzičke sposobnosti i želju za aktivnim muziciranjem, pevanjem i sudelovanjem u školskim ansamblima; da podstiče kreativne sposobnosti učenika i smisao za kolektivno muziciranje; da razvija navike slušanja muzike, podstiče doživljaj i osposobljenost za razumevanje muzičkih poruka; da podstiče stvaralačko angažovanja u svim muzičkim aktivnostima (izvođenje, slušanje, istraživanje i stvaranje muzike); da razvija kritičko mišljenje.

OD IGRAČKE DO RAČUNARA

Predmet Od igračke do računara koncipiran je tako da omogući učenicima osnovne škole upoznavanje sa elementima tehnologije, tehnike i informatike. Ciljevi i ishodi predmeta prilagođeni su uzrastu učenika. Jasno se mogu uočiti ciljevi i ishodi vezani za tehnološko, tehničko i informatičko obrazovanje. Glavni cilj predmeta je da se kroz igru uvode elementi tehničkog i tehnološkog obrazovanja. Samostalno oblikujući delove za buduću konstrukciju učenik se susreće sa elementima tehnologije. Igrajući se gotovim konstruktivnim elementima stiče i određeno tehničko iskustvo. Slaganjem slike i teksta stiče prvo informatičko obrazovanje. Najpogodniji način sticanja ma kojeg od ovih umenja je igra (slobodna spontana ili stilizovana).

RUKA U TESTU – OTKRIVANjE SVETA

Naziv predmeta Ruka u testu – otkrivanje sveta upućuje na neposrednu aktivnost dece pri izučavanju pojava u prirodi i otkrivanju sveta koji ih okružuje. Osnovna ideja uvođenja ovog izbornog predmeta je negovanje, podsticanje i razvijanje prirodne dečje radoznalosti i traženje odgovora na pitanja ŠTA, KAKO i ZAŠTO. Razmatranje pitanja o prirodi na ranom školskom uzrastu pomaže detetu u njegovom razvoju i uspostavljanju odnosa sa materijalnim svetom u okruženju. Dete otkriva da je materijalni svet pogodan za istraživanje i postavljanje brojnih pitanja. Ono razvija svoju ličnost, inteligenciju, kritički duh i formira stav prema realnom svetu. Na taj način se menja njegova uloga, od pasivnog posmatrača ono postaje istraživač. U okviru ovog izbornog predmeta predloženi su ogledi koji ne zahtevaju složenu i skupu opremu. Dovoljni su predmeti i materijali iz svakodnevnog života. Ogledi su jednostavni i može ih izvoditi svako dete. Neki ciljevi i zadaci predmeta Ruka u testu – otkrivanje sveta oslanjaju se na ciljeve i zadatke predmeta Svet oko nas, čime se omogućuje kompleksnije dodatno razumevanje pojava u prirodi i razvijanje aktivnog istraživačkog odnosa prema okruženju. Polazeći od saznanja stečenih u okviru predmeta Svet oko nas, učenik će razvijati intelektualnu aktivnost i veštine u kontekstu prirodnih nauka. Cilj i zadaci ovog izbornog predmeta su: razvijanje osnovnih pojmova iz prirodnih nauka i njihovo povezivanje; razvijanje radoznalosti i istraživačkih sposobnosti; razvijanje osnovnih elemenata logičkog i kritičkog mišljenja; podsticanje usmenog i pismenog izražavanja kroz diskusije i zapise o izvedenim ogledima.