Професионални развој запослених у нашој школи се подржава кроз стручно усавршавање. Облици стручног усавршавања који се спроводе су:
– Усавршавање приправника и полагање стручних испита
– Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе
– Уже стручно усавршавање

Задаци:
1. Обављање менторских послова: сачињавање оперативних планова рада ментора, увођење у праксу и давање мишљења;
2. Анализа приоритета и потреба;
3. Обезбеђивање средстава за семинаре;
4. Организовање семинара на нивоу школе и усавршавање унутар установе;
5. Набавка приручника, дидактичког материјала и уџбеника за наставничку библиотеку;
6. Претплаћивање на стручне часописе и листове;
7. Интерне и екстерне обуке за рад на рачунарима и рад са интерактивном таблом;
8. Семинари, које организује министарство и стручна удружења;
9. Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа;
10. Угледни часови и презентације;

Школа је донела Правилник о стручном усавршавању на основу којег је сачинила посебан програм усавршавања наставника, унутар установе и ван ње. Сваки наставник је дужан да води евиденцију о свом стручном усавршавању. Евиденцију о стручном усавршавању на нивоу школе води педагог школе. Програм стручног усавршавања је саставни део годишњег програма рада школе.

Стручно усавршавање наставника прати Тим за професионални развој. Задаци тима:

• Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе
• Обавештавање наставника о понудама за акредитоване семинаре и праћење реализације семинара
• Организација одржавања семинара у школи,
• Израда распореда угледних часова,
• Вођење евиденције стручног усавршавања наставника, стручних презентација на Наставничком већу,
• предлог Правилника о стручном усавршавању
• Сачињава план увођења нових наставника и наставника приправника у праксу

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Јанко Такач, педагог
Вјера Ушјак, психолог
Ана Хркова, проф. словачког језика
Марина Бабкова, проф. енглеског језика
Виолета Бенка, представник родитеља

Стручно усавршавање допринеће квалитетнијем остваривању програмских садржаја у настави и ваннаставним активностима, што је и један од циљева развојног планирања