Тим за ИО пружа подршку наставницима у раду током индивидуализације наставе и реализације ИОП-а, сарађује са родитељима, интерресорном комисијом и другим установама.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Вјера Ушјак, психолог школе
Ката Павела, проф. разредне наставе
Марина Бабкова, проф. енглеског језика
Катарина Каркушова, проф. разредне наставе
Дарина Дошa Стано, дипл.дефектолог
Ана Кокавска, проф. немачког језика
Ана Бабкова – апсолвент дефектолог
Татјана Чех, медицинска сестра – васпитач
Моника Ђокић, представник родитеља

Активности:

Август
– Верификација евидентираних ученика са тешкоћама у учењу и врсти подршке: индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2
– Евиденција ученика за бесплатан боравак и исхрану, на основу Мишљења ИРК

Септембар
– Прикупљање сагласности од стране родитеља на ИОП
– Тим за инклузију предлаже директору ИОП тимове за писање ИОП-а
– Директор формира ИОП тим
– ИОП тим израђује ИОП-е за евидентиране ученике
– План активности за инклузију се уграђује у ГПРШ, Тим за ИО координира са Тимовима за самовредновање и заштиту деце од насиља
– одељењски старешина;
– прикупљена докуметација, Сагласност родитеља, Записник са састанка Тима за ИО, ИОП-и

Октобар
– Педагошки колегијум усваја ИОП-е за ученике, којима је потребна нека врста подршке
– Праћење реализације ИОП-а
– Вредновање – евалуација ИОП-а
– Евидентирање ученика по врстама сметњи, и породичној ситуацији
– на крају 1. квартала – подносе се Извештаји о реализацијиИОПа;
евидентирање нових ученика за ИОП: предметни наставник предлаже одељењском већу, одељењски старешина прибавља сагласност родитеља, покреће се поступак

Новембар
– Подношење захтева ИРК;
– Формирање ИОП тимова
– Писање ИОП-а
– Усвајање ИОП-а на Педагошком колегијуму

Децембар
– Анализа извештаја на крају првог полугодишта – евалуација ИОП-а
– Евидентирање ученика за ИОП-е, прибављање сагласности родитеља и покретање поступка
– Анализа обухвата ученика допунском наставом или додатном врстом подршке;

Јануар
Праћење реализације допунске наставе са ученицима којима је потребна додатна врста подршке за време зимског распуста
– Тим за инклузију предлаже директору ИОП тимове
– Директор формира ИОП тим за евидентиране ученике
– ИОП тимови израђују ИОП-е за евидентиране ученике

Фебруар
– Усвајање ИОП-а на Педагошком колегијуму
— Вредновање – евалуација ИОП-а
– припремна настава за ЗИ

Март
на крају 3. квартала – подносе се Извештаји о реализацији ИОПа;
– Вредновање – евалуација ИОП-а
евидентирање нових ученика за ИОП: предметни наставник предлаже одељењском већу, одељењски старешина прибавља сагласност родитеља, покреће се поступак
-припремна настава за ЗИ
-састављање тестова за пробни ЗИ

Април
– Подношење захтева ИРК;
– Формирање ИОП тимова
– Писање ИОП-а
– Усвајање ИОП-а на Педагошком колегијуму

Мај
– Праћење реализације ИОП-а
– Евиденциаја ученика 8. разреда по ИОП-у – одељењска већа 8. разреда
– припремна настава за ЗИ
– тестови за ЗИ
– Израда плана уписа у средње школе за ученике са ИОП-ом

Јун
– Анализа извештаја на крају школске године – евалуација ИОП-а
– Упућивање Захтева ИРК за бесплатну исхрану и боравак
– Предлагања мера за наредну годину
– индивидуални планови уписа за ученике 8. разреда, спровођење ЗИ и уписа у средње школе
ИОП-тимови