На нивоу школе је оформљен Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.

Циљеви и задаци тима:
• Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада
установе;
• Прати остваривање школског програма;
• Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција;
• Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
• Прати и утврђује резултате рада ученика

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Ањичка Биреш, директор
Вјера Ушјак, психолог
Јанко Такач, педагог
Ана Кукучкова, проф. разредне наставе
Мариа Котвашова, проф. словачког језика
ученик 8. разреда – представник ученичког парламента
Ањичка Томашова, представник локалне самоуправе
Лидија Текијашки, председник Савета родитеља