Користећи сазнања којa су наставници стекли у оквиру пројекта „Моја школа-школа без насиља“, у школи ће се спроводити: пројектне активности и превентивне активности, које имају за циљ сузбијање насиља. Радиће се на превенцији насиља, на ненасилном решавању сукоба и смањењу конфликата међу ученицима. Посебно ће се обрадити и теме Трговине децом и дигитално насиље: обележавање Светског дана трговине децом, пројекција филма о трговини на ЧОС-у,презентације на родитељским састанцима.
Појачан видео надзор и присуство школског полицајца допринеће смањењу других облика недоличног понашања (крађа, ношења непотребних
предмета који могу нанети повреде).

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Ањичка Биреш, директор
Вјера Ушјак, психолог
Јанко Такач, педагог
Ана Чипкар Фаркаш, проф. разредне наставе
Ненад Грозданић, проф, физике
Властислава Кирић, проф. српског језика
Зузана Путник, проф.грађанског васпитања
Павел Урбан, проф.физичког васпитања
Јармила Шипицки, секретар
Наташа Шпрингељ, представник родитеља

У оквиру наставних предмета, који обрађују теме из ове области, посветиће се више пажње овој проблематици. Такође ће се ангажовати и стручњаци из ове области, да би путем предавања и радионица едукативно деловали на ученике. Поједине теме из ове области реализују и припадници СУП-а са ученицима 4. и 6. разреда.

Полазне основе:

Закон о основама система образовања и васпитања (,, Сл.Гласник РС“, бр.88/2017,27/2018-др.Закони и 10/2019.)
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(,, Сл.Гласник РС“, бр.46/2019).
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности(,, Сл.Гласник РС‘, бр.65/2018).
Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања( ,,Сл.Гласник РС“, бр.22/2016).
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Сл.Гласник РС“,бр.68/2018).

Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама Уницефов програм Школа без насиља

Статут;
Правилник о мерама, начинима и поступцима заштите и безбедности деце и ученика:
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика/ запослених;
Правилник о понашању у школи;

Мере интервенције: Улоге и одговорности

Ученици:
– уочавају случајеве насилног понашања;
– траже помоћ одраслих;
– пријавњују одељењском старешини;
– за теже случајеве консултују чланове Тима;
– учествују у мерама заштите.
Дежурни наставник:
– дежура у складу са распоредом;
– уочава и пријављује случај;
– покреће процес заштите ученика;
– обавештава одељенског старешину;
– евидентира случај;
– сарађује са Тимом за заштиту деце/ ученика од насиља.

Одељењски старешина:
– уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
– учествује у процесу заштите ученика;
– разговара са учесницима насиља;
– информише родитеље и сарађује са њима;
– по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља;
– прати ефекте предузетих мера;
– евидентира случај и води документацију;
– по потреби, комуницира са релевантним установама.
Тим, психолог, педагог:
– уочава случајеве насилног понашања;
– покреће процес заштите ученика, реагује одмах;
– обавештава одељенског старешину и сарађује са њим;
– по потреби, разговара са родитељима;
– пружа помоћ и подршку ученицима; наставницима;
– разматра случај и осмишљава мере заштите;
– обавља консултације, предлаже мере, прати ефекте предузетих мера;
– по потреби, сарађује са другим установама;
– евидентира случај.
Помоћно-техничко особље:
– дежура по распореду;
– прекида насиље;
– уочава и пријављује случајеве насилног понашања.