Predmet: Obaveštenje o novoj proceduri upisa u I razred osnovne škole

S obzirom da na predstojeći upisni period u I razred osnovne škole, obaveštavamo vas o novini koja treba da doprinese tome da se procedura upisa pojednostavi u administrativnom smislu, što će biti značajno kako za škole, tako i za roditelje učenika.

Naime, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će obezbediti novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji, počev od školske 2019/2020.

Ministratvo će putem navedenog softvera u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova, obezbediti da se dokumenta poput izvoda iz matične knjige rođenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike pribavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi (Sl. glasnik RS, br. 27/18)

Saglasno navedenom, roditelji više neće biti u obavezi da školi, prilikom upisa  učenika, dostavljaju pomenuta dokumenta u papirnoj formi, već će imati mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.

Škola je u obavezi da pre početka upisa obavesti roditelje odnosno druge zakonske zastupnike učenika o ovoj mogućnosti, vidnim isticanjem ove informacije na sajtu škole, oglasnim tablama, i svim ostalim sredstvima koje škola koristi za komunikaciju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima učenika.

I pored navedenog, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika, navedena dokumenta mogu i dalje po svom izboru da dostavljaju školi u papirnoj formi.

Puštanje novog softvera u rad je planirano za kraj februara, do kada će školama biti dostavljena sva potrebna uputstva za njegovu u potrebu.

Ministar

Mladen Šarčević