ЗАПИСНИК

Са седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржане дана 3. 12. 2020 у 12:30 часова.
На седници су присутни били следећи чланови Тима: директорка школе Ањичка Биреш, стручни сарадник – психолог Вјерка Ушјакова, стручни сарадник – педагог Јанко Такач, као и наставнице Ана Кукучка и Ана Хрк. Оправдано одсутни су били представница школског одбора Ањичка Томаш, представник Ученичког парламента и представница Савета родитеља. Седница је имала следеће тачке дневног реда:

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Усвајање измењеног предлога организације наставе у школи на основу описаних модела у стручном у упутству бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020 за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години и доношење измењеног плана организације и реализације образовно васпитног рада у школској 2020/2021. години
3) Организација рада до краја првог полугодишта
4) Разно

Седницу је отворила директорка школе Ањичка Биреш, одређене су тачке дневног реда и присутни чланови су били сагласни са њима. Записник са претходне седнице је усвојен једногласно.

Директорка школе је упознала чланове Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој установе са стручним у упутством бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020 за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години и образложио потребу за доношењем измењеног плана организације и реализације образовно васпитног рада у школској 2020/2021. години.

Након разматрања стручног упутства, извршена је анализа могућности школе и чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су усвојили предлог измењеног оперативног плана рада основне школе уз организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса ковид-19.

Дакле, усваја се имењени модел рада школе по којем се у првом цилкусу настава остварује у школи, са одељењима у пуном саставу или уз дељења на групе. Наставни часови у првом циклусу ће трајати по 30 минута. Наставни часови се држе у школи по утврђеном распореду, дневни број часова ће бити одређен у складу са упутством за ученике првог циклуса, мањи део часова у првом циклусу ће се остваривати кроз рад на даљину. У другом циклусу настава се обавља на даљину то јест онлине уз коришћење платформе G suite for education | Google for education то јест Google classroom и Google forms, као и путем ТВ наставе то јест наставних часова емитованих преко јавног медијског сервиса србије и веб странице Националног савета словачке националне мањине vzdelavanie.nrsnm.com.

Конкретно:

1. настава се остварује у школи за сва одељења првог циклуса

– настава се организује свакодневно у школи уз непосредан образовно васпитни рад
– свако одељење има своју учионицу
– дневно ученици имају 4 часа, остали предвиђени наставни часови одржаће се онлине или на даљину. наставници раде по редукованом програму који је преузет из зуов-а.
– часови трају по 30 минута
– постоји могућност да се настава из појединих предмета одради кроз блок-наставу
– ученици ће током боравка у школи бити дужни да носе маску у свим приликама осим када седе на свом месту и прате наставу
– школа ће обезбедити дезифекциона средства а ученици ће од куће носити крпице којима ће брисати своју клупу а наставници своју катедру након завршеног последњег часа у смени.
– недељни распоред часова ће урадити актив за разредну наставу
– наставици који имају мање оптерећења помагаће наставницима који имају више оптерећења (ово важи и за стр. сараднике)
– наставници треба да састављају краће извештаје о свом раду на дневном и недељном нивоу а ради праћења остваривања овог плана активности

Остало за први циклус:
Изборни предмети ће бити држани кроз наставу на даљину док ће часови одељењског старешине бити држани у комбинованом облику, понекад на даљину а понекад кроз непосредни рад у зависности од потреба.
– у школи за ученике неће бити организована ужина
– велики одмор ће бити после 2. часа у трајању од 15 минута а ради проветравања и дезинфекције просторија, као и ради боравка ученика на свежем ваздуху
– у школи ће бити организовано појачано дежурство наставника и осталих запослених и то по унапред утврђеном распореду
– у школи ће постојати соба за изолацију намењена за боравак ученика који су показали симптоме болести и у њој ће ученици боравити док по њих не дођу родитељи/старатељи
– осим непосредног наставног рада, наставници ће радити и припреме за час у дигиталном облику за оне ученике који наставу прате на даљину
– сви ученици а нарочито ученици који наставу прате на даљину ће имати и тв наставу, као и веб портал vzdelavanie.nrsnm.com
– родитељи су дужни да свако јутро проверавају здравствено стање свог детета и да не шаљу дете у школу ако је болесно и о томе обавештавају одељењског старешину.
– задужена особа из школе ће проверавати температуру ученика.

Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу:

Настава се остварује путем наставе на даљину на основу одлуке бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020, уз коришћење платформе g suite for education | google for education то јест google classroom и google forms, као и путем тв наставе то јест наставних часова емитованих преко јавног медијског сервиса србије и веб странице националног савета словачке националне мањине vzdelavanie.nrsnm.com.

– настава се организује свакодневно уз о-в рад на даљину
– свако одељење за сваки наставни предмет има своју учионицу на платформи G suite for education | Google for education то јест Google classroom и Google forms.
– настава на даљину одржава се у реалном времену по распореду часова који је раније установљен а у складу са оперативним плановима наставника.
– наставни часови на даљину трају до 45 минута
– евиденција о-в рада се уноси у есдневник према утврђеном распореду часова а у складу са планом реализације наставе са напоменом о начину реализације и облику комуникације
– евиденција присуства ученика се води то јест евидентирају се ученици који нису присуствовали онлине настави.
– на основу процене дигиталне писмености и опремљености школе и дигиталне писмености наставног особља настава се остварује уз коришћење платгорме g suite for education | google for education то јест google classroom и google forms, као и путем тв наставе то јест наставних часова емитованих преко јавног медијског сервиса србије и веб странице националног савета словачке националне мањине vzdelavanie.nrsnm.com.
– наставници воде рачуна о обиму и сложености програмских садржаја и захтева према ученику поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова.
– наставници састављају недељне оперативне планове рада које школа прикупља и доставља надлежној школској управи
– наставници састављају извештаје о свом раду на недељном нивоу а ради праћења остваривања овог плана рада. све извештаје школа прикупља и доставља надлежној школској управи
– провере знања се организују на даљину путем платформе g suite for education | google for education то јест google classroom и google forms, провере се обављају радним данима. провера краћа од 15 се не мора најављивати а провера дужа од 15 минута се најављује школским распоредом писаних провера који се објављује на школском веб сајту.
– наставници прате и вреднују развој напредовање и ангажовање ученика у току наставе на даљину
– са ученицима којима је потребна додатна подршка се примењује индивидуализован приступ у раду односно прилагођавање у оквиру иоп-а (иоп-1, иоп-2 и иоп-3)
– извођење закључне оцене на крају првог полугодишта се врши на основу оцена које су ученици добили у току непосредног о-в рада и на основу података о напредовању у периоду до завршетка првог полугодишта.
– ученици су упућени и на праћење емитованих преко јавног медијског сервиса србије и веб странице националног савета словачке националне мањине vzdelavanie.nrsnm.com.

Назив платформе која ће се користити као подршка ученицима у учењу на даљину:
Настава на даљину се одвија путем платформе G SUITE FOR EDUCATION | GOOGLE FOR EDUCATION то јест GOOGLE CLASSROOM и GOOGLE FORMS. ученицима су на располагању и наставни часови на каналу ртс а од ове школске године постоји и платформа националног савета словака где ученици могу пратити снимљњене наставне часове и са које се могу скидати материјали за онлине наставу на словачком језику: vzdelavanie.nrsnm.com

Сви наставници за свакодневну комуникацију са ученицима и њиховим родитељима користе телефон, вајбер и друге видове комуникације који су на располагању.

Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе је донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Измењени план рада школе (ИЗМЕЊЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Цовид-19). Као посебан документ Измењени план рада ће бити део (анекс) Годишњег плана рада школе.

У оквиру треће тачке дневног реда, утврђено је и то да ће наставницима недостајати 5 наставних дана на крају првог полугодишта због чињенице да се полугодиште завршава раније – 18. 12.2020.
Предлог Тима је да се коригује план писмених и контролних задатака то јест радова у првом полугодишту да би се оцењивање завршило благовремено.
Предлог је Тима да наставници који су планирали оцењивање кроз усмено одговарање у онлине условима то јест током О-В рада на даљину треба да оцењују путем кратких писаних тестова (онлајн) до 15 минута трајања.

Постоји предвиђена могућност да ученици остану неоцењени ако немају довољан број оцена из оправданих разлога (изостанак са наставе због болести, изолације и сл.).

Ученици који се не укључују на онлине наставу морају да буду евидентирани од стране предметних наставника и о томе морају бити благовремено обавештене одељењске старешине, као и секретар школе ради слања писаних обавештења родитељима.

Под тачком разно дискутовало се о формирању Тима за израду МОНОГРАФИЈЕ ШКОЛЕ. Предвиђено је да рок за њену израду буде 2024. година.

Седница је завршена у 14:00ч.

Записничар
_______________
Јанко Такач