U skladu sa Smernicama za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini koje je za sve škole pripremilo Ministarstva prosvete Republike Srbije i naša škola je bila dužna da organizuje aktivnost odabira školskog motoa. U toku septembra, putem školskih vajber grupa, birali smo novi moto i odabrali sledeći:

Spajamo prijateljstvo sa znanjima za lepšu budućnost.

Predloge školskog motoa su davale nastavnice članice stručnog veća za jezike a kao što smo rekli odabir je vršen putem školsih vajber grupa. Drugi predlog koji  je dobio samo jedan glas manje glasio je: Moja škola nije kao škola svaka, ona je tim zdravih i veselih đaka.