У складу са упутством министарства од 13.5.2020. обавештавам Вас о важним активностима, и то:

– оцењивање – врши се у складу са правилником о оцењивању у основном образовању и васпитању и изменом правилника која предвиђа могућност да број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом, у случају када је недељни фонд наставног предмета два и више часова; код обавезних наставних предмета, са недељним фондом од четири часа недељно, потребно је имати и најмање једну оцену добијену усменим испитивањем ученика; како би се ово реализовало, наставници ће искористити могућности неког од веб алата; такође, код предмета чији је недељни фонд мањи од четири часа, уколико није било елемената за утврђивање оцене, наставници могу искористити могућност усменог испитивања ученика.

– закључивање оцена – за извођење закључне оцене, процењује се ниво остварености образовно-васпитних исхода, знања, вештина , самосталност и одговорност у раду. Све ово односи се на свеукупан рад и залагање ученика током целе школске године. Дакле, при закључивању узети у обзир оцене добијене при редовној реализацији наставе, али и реализацији наставе на даљину.
– настава на даљину завршава се 29.5.2020.године.
– закључна оцена је јавна и образложена; зато у периоду од 25.5.2020. до 29.5.2020. године, предметни наставници ће обавестити ученике о предлогу закључне оцене;
– у периоду од 30.5.2020. до 2.6.2020.године родитељ је у обавези да обавести одељењског старешину о намери ученика да поправи оцену из одређеног предмета, како би након тог периода наставник у што краћем року обавестио ученика на који начин ће бити испитиван и које области треба да понови
– у периоду од 8.6.2020. до 15.6.2020.године школа организује посебне часове у трајању од један и по сат по одељењу, на којима ће се ученицима који желе пружити могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области (могу поправити оцену);
НАПОМЕНА: Све предвиђене активности у школи, организоваће се у мањим групама, по одређеној сатници, са којом ће одељењске старешине благовремено упознати ученике и родитеље, како би се осигурали безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.