Мисија
Наша школа је установа која негује савремену наставу, негује културну традицију, развија пријатну и ненасилну атмосферу и подстиче људске вредности, поштује различитост и развија толерантност, јер наша школа је отворена за сарадњу са свим чиниоцима друштвеног живота.

Визија
Наша школа треба да постане школа која константно унапређује и осавремењава наставни процес, пружа велики број ваннаставних активности, побољшава међуљудске односе, развија ненасилно решавање конфликата, поштује сваку јединку без обзира на различитости а у складу са њеним способностима и могућностима. Наша школа треба да даје савремено и модерно образовање, знања за живот у XXИ веку. Желимо да деца у нашу школу долазе са осмехом и радо, желимо да родитељи осећају нашу школу као пријатан и леп дом у који са поверењем шаљу своју децу.

Потребе

Анализом резултата самовредновања, самопосматрањем, праћењем резултата рада, као и запажањима ученика и родитеља, закључено је, да је потребно, пре свега унапређивати следеће области: Настава и учење (2), Подршка ученицима (4) и Етос (5).


ПРЕУЗМИТЕ
Школски развојни план 2017/2018 – 2019/2020
ПРВИ ДЕО
ДРУГИ ДЕО