Na ZELENÝ ŠTVRTOK, pokonfirmačna mladež – žiaci vyšších ročnikov, zučastnili sa na službách v evanjelickom chráme Božom, kde mali možnosť prijať sviatosť Večeri Pánovej.