Чланови тима:
Вјера Ушјак, психолог
Гордана Станисављевић, проф.разредне наставе
Ката Павела, проф. разредне наставе
Ањичка Биреш, директорка
Јано Сабо, проф. биологије и хемије
Ана Срдић, наст. физике и веронауке
Татјана Брезинова, проф. енглеског језика
Валерија Кришан, представник родитеља

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Циљеви и задаци Тима:
• израда Годишњег плана рада школе
• праћење реализације планираних активности
• израда анекса у случају измене плана

План активности:
Верификација чланова и подела задужења
Састављање списка задужења наставника на основу плана рада
Упознавање стручних тела школе: Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора са планом, УП
Сарадња са Тимом за годишњи извештај – усклађивање области и активности – наслова у оба документа.
Праћење имплементације нових планова и правилника током године
Појединачни састанци
Сакупљање информација и података битних за израду плана Август/септембар 2020
Израда ГПРШ за школску 2020/2021. Годину