Чланови тима:
Јанко Такач, педагог
Вјера Ушјак, психолог
Мариа Котвашова, проф. словачког језика
Зузана Путник, проф. словачког језика
Сања Бојковић, проф. ликовне културе
Ана Бабка, апсолвент дефектолог
Татјана Брезинова, проф. енглеског језика
Хорват Марина, представник родитеља
Мирослав Томан, представник ученика

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Ова делатност у школи спроводиће се током целе наставне године у свим одељењима од 1.-8. разреда, а сходно узрасним потребама и интересовањима ученика за професионалним развојем, информисањем и оријентацијом. Овај рад ће се организовати према посебно утврђеном програму на часовима одељенског старешине, али и у оквиру редовне, допунске и додатне наставе и путем ваннаставних активности. Посебно ће се радити на идентификовању, професионалном усмеравању и саветовању даровитих ученика, али и ученика посебним развојним проблемима и интелектуалним тешкоћама.
Програм професионалне оријентације реализоваће се углавном кроз следеће садржаје рада: предавања и разговори са ученицима, предавања за родитеље, тестирање способности и интересовања ученика, постављање пригодних изложби, посете сајмовима образовања, сајму науке и сл.
Планира се и сарадња са Заводом за тржиште рада у Ковачици, са Гимназијом у Ковачици, пољопривредном школом у Панчеву, специјалном школом Мара Мандић и другим средњим школама а такође и школама из Р. Словачке. Посебну сарадњу школа има са Службом за професионалну оријентацију Национална служба за запошљавање у Панчеву,која сваке године врши тестирање професионалних интереса и професионално саветовање ученика.
У реализацију поменутих садржаја биће укључени: одељенске старешине, предметни наставници и стручни сарадници.
И ове године ће бити организован завршни испит. Припреме за ове активности ће тећи током целе школске године, а посебан акценат ће бити стављен на припреме ученика осмих разреда за полагање завршног испита. Школа ће ове активности спроводити у складу са Упутствима, које ће проследити Министарство просвете, и трудиће се да овај за ученике нови начин полагања буде за њих што безболнији.

Област учења – 1 Самоспознаја
Област учења – 2 Информисање о занимањима и претраживање
Област учења – 3 Могућности школовања и каријере
Област учења – 4 Реални сусрети
Област учења – 5 Одлука