Чланови тима:
Гордана Станисављевић, проф. разредне наставе
Евка Омаста, проф. хемије и биологије
Елена Омаста, проф. географије
Ана Хркова, проф. словачког језика
Јан Томаш, проф. физике и математике
Зузана Куталек, проф. историје
Јармила Халупа, проф. разредне наставе
Нада Гогош, дефектолог
Адам Сирома, представник родитеља

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

У сврхе осавремењавања наставе формиран је и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва.
Циљеви и задаци Тима:
• прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних
компетенција,
• креирање базе припрема за час,
• промоција предузетништва, организовање предавања, радионице и продајне изложбе и сл.

План активности:
Перманентно стручно усавршавање наставника
Професионално усавршавање путем интернета

Октобар
,,Оснаживање ученика да процењују и образлажу одговоре“
Успостављање електронског вида комуникације између наставника и ученика
Учестало коришћење на часовима методе самосталних ученичких радова, методе погрешних одговора, методе анализе и методе синтезе
Подстицање неговања духа заједништва, припадности, поштовања разлика, толеранције на часовима одељењског старешине
Подстицање дигиталне компетенције ученика упућивањем ученика на разне конкурсе и предавања
Примена савремених дигиталних технологија у настави
Укључивање ученика у процес процене и вредновања сопственог знања, међусобно оценивање ученика
Оснаживање ученика за планирање каријере и професионалног развоја
Подстицање вршњачке едукације
Успостављање сарадње са ученицима и наставницима других школа путем дигиталне комуникације

Тим за развоj међупредметних компетенциjа и предузетништва чине представници запослених, родитеља, односно стручњака за поjедина питања и броји девет чланова.