Timovi i Aktivi

Home/Timovi i Aktivi

Probno testiranje osmaka će biti onlajn

15 apríla, 2020|pedagog-psiholog-sluzba, pps, Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

Kao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole. Imajući u vidu aktelnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: НОВИ ЛОГОС Назив уџбеника: Буквар за први разред основне школе; ћирилица Аутори: Душка Милић,Татјана Митић Решење број: 650-02-00177/2018-07

Избор уџбеника из физике, хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

Записниk са шесте седнице актива природних наука одржана 06.04.2020 Седница актива одржана је због ванредних околности телефонским путем .Разговарали су међусобно сви чланови актива Дневни ред Избор уџбеника из физике,хемије и биологије за 6. и 7. разред основне школе

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 4. РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК Klett Издавачка кућа доо (СРП4СРП00702) 1. Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе Име/имена аутора: Радмила Жежељ Ралић Број и

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: НОВИ ЛОГОС Назив уџбеника: Уз речи растемо, читанка за српски језик за други разред основне

Одлука актива за математику и технику о избору уџбеника

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива за математику и технику одржаног дана 06.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА Из предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: Едука Назив уџбеника: Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на компакт диску за шести разред основне школе Аутори:

Odluka aktiva nastavnika 2. razreda o izboru udžbenika za 3. razred

9 apríla, 2020|Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива 2. разреда одржаног дана 07.04.2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА Из предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК у 3. разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: ЈП ,,Завод за уџбенике,, Назив уџбеника: Nauč ma kotrmelec – čítanka (Читанка) , за трећи разред основне школе, на словачком језику

Odluka Aktiva za umetnost i sport o izboru udžbenika

9 apríla, 2020|Školské správy/Školske vesti, Timovi i Aktivi, udalosti_dogadjaji|

На телефонском састанку Актива уметности и спорта одржаног дана 8.4. 2020. донета је следећа ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА На словачком језику Из предмета Ликовна култура у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници: Издавач: ЈП “Завод за уџбенике“ Назив уџбеника: Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за шести разред основне школе, на

Tim za esDnevnik

4 marca, 2020|O škole / O školi, Timovi i Aktivi|

Услед увођења е-дневника формиран је Тим за есДневник. У тиму се налазе наставници који су прошли адекватну обуку и који ће пратити и координисати унос података. Обавезе координатора: • похађање обука за координаторе; • праћење и компетенције везане за надоградњу и измену система есДневника; • реализација обука за наставнике школе

Tim za međupredmetne kompetencije i preduzetništvo

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

У сврхе осавремењавања наставе формиран је и Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Циљеви и задаци Тима: • прикупљање припрема за час са очигледним примерима развијања међупредметних компетенција, • креирање базе припрема за час, • промоција предузетништва, организовање предавања, радионице и продајне изложбе и сл. Тим за развој међупредметних

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

На нивоу школе је оформљен Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. Циљеви и задаци тима: • Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; • Прати остваривање школског програма; • Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција; • Вреднује резултате рада наставника и стручних

Godišnji izveštaj o radu škole

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Реализацију Годишњег плана рада школе прати Тим, који током године прикупља податке и саставља Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020.годину у саставу: Јанко Такач, педагог Мирослав Јурица, проф. Историје Властислава Кирић, проф. Српског језика Слађана Радојковић, проф. Српског језика Вијера Томан, проф. Разредне наставе Зорица Тимотијевић, проф. Географије

Godišnji plan rada škole

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину саставља Тим за израду Годишњег плана рада школе: Вјера Ушјак, психолог Гордана Станисављевић, проф.раз.наставе Ката Павела, проф. разредне наставе Ањичка Биреш, директорка Татјана Брезинова, проф. енглеског језика Валерија Кришан, представник родитеља Циљеви и задаци тима: • израда Годишњег плана рада школе • праћење

Samovrednovanje u našoj školi

4 marca, 2020|O škole / O školi, Timovi i Aktivi|

Успостављање система квалитета неопходно је у свим областима деловања и рада, природно, и у образовању које утиче на развој друштва у целини. Самовредновање се налази у центру система квалитета образовања. То значи да су школе као установе професионалаца и стручњака добиле могућност да планирају сопствени развој и да буду равноправни

Profesionalni razvoj zaposlenih u našoj školi

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Професионални развој запослених у нашој школи се подржава кроз стручно усавршавање. Облици стручног усавршавања који се спроводе су: – Усавршавање приправника и полагање стручних испита – Усавршавање за педагошки рад и извођење наставе – Уже стручно усавршавање Задаци: 1. Обављање менторских послова: сачињавање оперативних планова рада ментора, увођење у праксу

Ekološke aktivnosti u našoj školi

4 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

У школи се путем различитих активности планира развијање еколошке свести ученика пре свега на редовним часовима биологије, хемије, ЧОС-у, али и осталим предметима. Такође се планирају и акције на нивоу целе школе, за све ученике, како би путем њих развијали код деце свест за бригу о животној средини, да воде

Zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije u našoj školi

3 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Користећи сазнања којa су наставници стекли у оквиру пројекта „Моја школа-школа без насиља“, у школи ће се спроводити: пројектне активности и превентивне активности, које имају за циљ сузбијање насиља. Радиће се на превенцији насиља, на ненасилном решавању сукоба и смањењу конфликата међу ученицима. Посебно ће се обрадити и теме Трговине

Higijena i zdravstvena prevencija u našoj školi

3 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, pps, Timovi i Aktivi|

Здравствена превенција је пре свега усмерена на здрав начин живота, који се учи у породици, школи и широј друштвеној заједници. Школа код ученика покреће – позитивне емоције, формира правилне ставова, спроводи позитивне акције за здравље, уграђује знања у облику навика у карактер ученика и

Profesionalna orijentacija u našoj školi

3 marca, 2020|O škole / O školi, pedagog-psiholog-sluzba, Timovi i Aktivi|

Професионална оријентација у школи спроводи се током целе наставне године у свим одељењима од 1.-8. разреда, а сходно узрасним потребама и интересовањима ученика за професионалним развојем, информисањем и оријентацијом. Овај рад ће се организовати према посебно утврђеном програму на часовима одељенског старешине, али и у оквиру редовне, допунске и додатне